งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

2 งบประมาณตามแผนฯ และผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
จัดสรร 11,713,561 เบิกจ่าย 10,911,194 คงเหลือ 802,367 หมายเหตุ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ,367 บาท แยกเป็น งบบุคลากร จำนวน ,665 บาท งบเงินอุดหนุนฯ จำนวน ,900 บาท งบดำเนินงาน จำนวน ,812 บาท รายจ่ายประจำอื่นๆ จำนวน ,990 บาท (คืนกรมฯ 16,290 บาท) Content Layouts

3 งบประมาณตามแผนฯ และผลการเบิกจ่ายฯ แยกตามประเภทงบฯ
งบดำเนินงาน 5,352,818 งบรายจ่ายอื่น 480,800 3,731,778 31.86% 4,916,961 41.97% 473,855 4.04% 802,367 6.85% 1,788,600 15.27% งบบุคลากร 4,053,443 งบประมาณคงเหลือ งบเงินอุดหนุน 1,826,500

4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ แยกตามประเภทงบฯ
ผลการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ทั้งสิ้น จำนวน 10,911,194 บาท แยกตามประเภทงบฯ 4 ประเภท ดังนี้ 3,731,778 4,916,961 10,911,194 1,788,600 473,855 93.15 % งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน

5 ผลการเบิกจ่ายงบฯ เปรียบเทียบเป้าหมายกรมฯ

6 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแยกตามกลุ่ม/ฝ่าย
กสส.1 87,300 กบส. 204,600 กสส.2 100,800 กจส. 1,619,970 97,200 กสส.3 กพส. 1,628,330 กสส.4 ส่วนกลาง 73,800 7,901,561

7 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ที่ กิจกรรม/โครงการ จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1 การส่งเสริมและการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 103,730 93,866 9,864 90.49 2 ส่งเสริมตลาดสินค้าสหกรณ์ (CDC) 21,300 - 100 3 การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอาชีพฯ 19,780 1,520 92.86 4 การเชื่อมโยงการผลิตฯ 8,000 7,881 119 98.51 5 เมล็ดพันธุ์ฯ 40,500 40,060 440 99.65 - อุดหนุน 424,000 6 การพัฒนาสินค้าฯสู่มาตรฐาน 69,500 69,342 158 99.77 125,000 7 เงินอุดหนุน สกก.กมลาไสย จำกัด 800,000 8 โครงการออมฯ 15,000 งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 279,330 1,349,000 1,628,330 252,229 1,601,229 27,101 98.34

8 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (1)
ที่ กิจกรรม/โครงการ จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1 ส่งเสริมสหกรณ์โครงการอันเนื่องฯ 93,900 90,609 3,291 96.50 - อุดหนุน 377,500 339,600 37,900 89.96 2 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 10,000 - 100 3 ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน 14,700 14,540 160 98.91 4 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 11,500 5 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ 480,800 466,505 14,295 97.03 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำฯ 27,300 7 คณะกรรมการกลาง 144,100 137,240 6,860 95.24 8 ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 17,000 14,524 2,476 85.43 9 ส่งเสริมสหกรณ์ตามระบบ CPS 96,000

9 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (2)
ที่ กิจกรรม/โครงการ จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 10 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงฯ 123,880 118,880 5,000 95.96 - อุดหนุน 100,000 - 100 11 พัฒนาสหกรณ์ฯ สู่มาตรฐาน 53,790 47,635 6,155 88.56 12 การพัฒนาสหกรณ์ฯ สู่ดีเด่น 22,300 13 การพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง* 31,700 20,710 10,990 65.33 14 ชำระบัญชี 15,500 งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 1,142,470 477,500 1, 1,093,243 439,600 1,532,843 49,527 37,600 87,127 94.62

10 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
ที่ กิจกรรม/โครงการ จัดสรร ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ % เบิกจ่าย 1 โครงการพักหนี้ฯ 204,600 - 100 รวมทั้งสิ้น

11 โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟู)
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดสรร 87,300 เบิกจ่าย 86,750 คงเหลือ 550 % 99.36 3,600 - 100 27,620 20,000 67,200 58,200 9,000 86.61 205,720 196,170 9,550 95.36 CPS สพก. คณะกรรมการกลาง โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟู) โครงการลดต้นทุนฯ

12 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (1)
จัดสรร 100,800 เบิกจ่าย 101,045 คงเหลือ -254 % 100 3,910 2,524 1,398 64.55 - 13,600 12,700 900 93.38 30,180 30,000 CPS สพก. CDC โครงการอันเนื่อง คณะกรรมการกลาง โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟู)

13 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (2)
จัดสรร 17,000 เบิกจ่าย 16,240 คงเหลือ 760 % 95.53 89,600 77,600 12,000 86.61 286,488 271,696 14,792 94.84 พัฒนาฯสู่มาตรฐาน โครงการลดต้นทุนฯ

14 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (1)
จัดสรร 97,200 เบิกจ่าย 81,446 คงเหลือ 15,754 % 83.79 3,825 - 100 2,200 13,600 10,940 2,660 80.44 3,490 32,500 CPS สพก. เชื่อมโยงการผลิต โครงการอันเนื่อง คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ คณะกรรมการกลาง

15 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (2)
จัดสรร 5,100 เบิกจ่าย 4,920 คงเหลือ 180 % 96.47 5,300 - 100 30,000 89,600 77,600 12,000 86.61 282,815 252,241 30,574 89.19 พัฒนาฯสู่มาตรฐาน เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟูฯ) โครงการอันเนื่อง

16 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (1)
จัดสรร 73,800 เบิกจ่าย 73,107 คงเหลือ 693 % 99.06 3,145 3,400 -255 100 13,600 - 1,680 1,200 5,310 CPS สพก. โครงการอันเนื่อง โครงการสายใยรักฯ คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ บริหารจัดการน้ำ

17 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (2)
จัดสรร 30,360 เบิกจ่าย 4,920 คงเหลือ 180 % 96.47 5,000 5,300 - 100 3,600 19,920 89,600 30,000 77,600 12,000 86.61 247,215 234,777 12,438 94.97 คณะกรรมการกลาง สู่ดีเด่น กษ.รุ่นใหม่ โครงการพักหนี้ (ฟื้นฟู) โครงการลดต้นทุน

18 ส่วนกลาง 50% 50% 18% 18% 18% 14% 14% 18% ดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ, จ้างเหมาบริการ ยาม แม่บ้าน ขับรถยนต์,ประกันสังคม 1,448,598-1,265,608 =182,990 บุคลากร เงินเดือน พกจ.ค่าครองชีพ 4,053,443-3,731,778 =321,665 50% 18% 18% 50% 18% 14% ดำเนินงาน อำนวยการ, ดำเนินงาน CPS, ประชาสัมพันธ์, สาธารณูปโภค 1,251,300-1,501,840 =-250,540 ดำเนินงาน (กรมฯโอนเพิ่ม) ฝึกอบรมๆ งานโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม 1,147,920-1,081,909 =66,011 14% 18%

19 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google