งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 29,597.0860 ลบ. งบประจำ 109.8529 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 82.5084 ลบ. (0.28%) งบ ดำเนินงา น 27.3445 ลบ. (0.09%) งบลงทุน 29,452.9331 ลบ. (99.51%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,166.6025 ลบ. (3.94%) งบบุคลากร 970.1346 ลบ. (3.28%) งบดำเนินงาน 196.4679 ลบ. (0.66%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 28,286.3306 ลบ. (95.57%) รายการ ผูกพันเดิม 4,459.3082 ลบ. (15.07%) รายการใหม่ 23,827.0224 ลบ. (80.50%) งบดำเนินการ เอง 2,772.756 ลบ. (9.37%) ค่าที่ดิน 580.0000 ลบ. (1.96%) จ้างเหมา 20,474.266 4 ลบ. (69.17%) งบอุดหนุน 1.0000 ลบ. (0.003%) งบรายจ่ายอื่น 33.3000 ลบ. (0.11%) ภาพรวมงบประมาณปี 2555 2

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 29,597.0860 ลบ. เบิกจ่าย 3,125.7436 ลบ. (10.56%) งบประจำ 109.8529 ลบ. เบิกจ่าย 18.0700 ลบ. (16.45%) งบ บุคลากร 82.5084 ลบ. เบิกจ่าย 14.6357 ลบ. (17.34% ) งบ ดำเนินงาน 27.3445 ลบ. เบิกจ่าย 3.4343 ลบ. (12.56%) งบลงทุน 29,452.9331 ลบ. เบิกจ่าย 3,093.9208 ลบ. (10.50%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,166.6025 ลบ. เบิกจ่าย 679.4093 ลบ. (58.24%) งบบุคลากร 970.1346 ลบ. เบิกจ่าย 596.5934 ลบ. (61.49%) งบดำเนินงาน 196.4679 ลบ. เบิกจ่าย 82.8159 ลบ. (42.15%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 28,286.3306 ลบ. เบิกจ่าย 2,414.5115 ลบ. (8.53%) รายการผูกพัน เดิม 4,459.3082 ลบ. เบิกจ่าย 1,258.9856 ลบ. (28.23%) รายการใหม่ 23,827.0224 ลบ. เบิกจ่าย 1,155.5259 ลบ. (4.85%) งบดำเนินการเอง 2,772.7560 ลบ. เบิกจ่าย 702.8678 ลบ. (25.35%) ค่าที่ดิน 580.0000 ลบ. เบิกจ่าย 212.5018 ลบ. (36.64%) จ้างเหมา 20,474.2664 ลบ เบิกจ่าย 240.1563 ลบ. (1.17%) งบอุดหนุน 1.0000 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (0.00%) งบรายจ่ายอื่น 33.3000 ลบ. เบิกจ่าย 13.7528 ลบ. (41.30%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555 3

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6713.332027.3334.664250.3358.666774.6784.3493 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.671014.3318.662329.6736.3443506072 ผลเบิกจ่าย 54 ลบ. 75.756688.991,3881,8363,0165,4348,33611,37715,18017,69520,04322,594 % 0.302.755.547.3212.0321.6733.2445.3760.5370.5679.9290.09 แผนเบิกจ่าย 55 ลบ. 91.04 1,0351,9612,8813,5314,8465,4536,8549,74214,18721,13829,597 % 0.313.506.639.7411.9316.3718.4323.1632.9147.9371.42100 ผลเบิกจ่าย 55 ลบ. 2925008391,2461,7262,3963,126 % 0.991.692.844.215.838.1010.56 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2555

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย สะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 30 มี.ค. 55 สทช.1 และ ทชจ. 447.97763.23014.11384.74715.198 สทช.2 และ ทชจ. 393.12650.30112.80342.8256.163 สทช.3 และ ทชจ. 262.12228.49010.87233.63315.169 สทช.4 และ ทชจ. 379.13587.67323.12291.4629.272 สทช.5 และ ทชจ. 1,131.258216.15619.11915.10258.419 สทช.6 และ ทชจ. 495.86265.98313.31429.87913.350 สทช.7 และ ทชจ. 353.35944.22312.52309.1363.794 สทช.8 และ ทชจ. 445.98060.05313.47385.92721.277 สทช.9 และ ทชจ. 539.73438.0167.04501.7187.004 สทช.10 และ ทชจ. 351.38182.81023.57268.57126.596 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 55 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 55 5 หน่วย : ลบ.

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย สะสม คิดเป็น ร้อยละ คงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 30 มี.ค. 55 สทช.11 และ ทชจ. 649.73583.03312.78566.70223.999 สทช.12 และ ทชจ. 874.753227.46526.00647.289107.717 สทช.13 และ ทชจ. 379.61676.95920.27302.65726.006 สทช.14 และ ทชจ. 329.35167.18120.40262.17037.531 สทช.15 และ ทชจ. 348.63745.75513.12302.88313.414 สทช.16 และ ทชจ. 442.38256.48612.77385.8964.916 สทช.17 และ ทชจ. 220.99439.79218.01181.20111.753 สทช.18 และ ทชจ. 276.35942.04515.21234.3147.780 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 311.855204.08565.44107.77037.719 รวมส่วนภูมิภาค 8,633.6171,579.73518.307,053.883447.079 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 55 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 55 หน่วย : ลบ.

7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้นผลเบิกจ่ายสะสมคิดเป็นร้อยละคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 30 มี.ค. 55 สกท. 1,949.927474.54824.341,475.37993.104 สกส. 1,568.506277.94117.721,290.56564.799 สบร. 123.85527.26422.0196.59114.784 สอป. 148.82213.9769.39134.8474.547 สสอ. 127.8287.0505.52120.7771.311 สวว. 33.0103.0439.2229.9670.380 สผง. 23.7000.7072.9822.9940.112 สคก. 15.4034.99332.4110.4101.052 สกม. 257.49187.29833.90170.19310.228 สสน. 0.2500.16867.020.082- สอร. 32.0458.41026.2523.6353.911 ศทส. 78.2990.8961.1477.4040.143 สสท. 22.6612.98213.1619.6792.132 สพร. 3.5140.2657.533.2490.037 สสง. 0.2000.09748.310.1030.064 สบก. 7.3054.55162.302.7540.974 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 16,570.651631.8223.8115,938.82984.798 รวมส่วนกลาง 20,963.4691,546.0097.3719,417.459282.377 รวมทั้งสิ้น 29,597.0863,125.74410.5626,471.342729.456 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 55 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2555 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 55 7 หน่วย : ลบ.

8 8 ผลการเบิกจ่ายรายการผูกพันเดิม หน่วยดำเนินการ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก สิ้นเดือน มี.ค. 55 สอป. 95.72998.648087.08192.1620 สกท. 1,900.8138460.56481,440.248989.0164 สกส. 1,509.1669263.27361,245.893361.0098 สทช.1 25.449019.20436.24461.1806 สทช.2 36.421022.186014.2350- สทช.3 16.97207.10099.87117.1009 สทช.4 54.434653.81180.6228- สทช.5 49.814819.288430.5264- สทช.6 47.162620.633926.5287- สทช.7 24.579717.91836.6614- สทช.8 40.897012.737528.1595- สทช.9 17.95448.82369.13071.0968

9 9 ผลการเบิกจ่ายรายการผูกพันเดิม หน่วยดำเนินการ งบประมาณ ที่ได้รับ เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก สิ้นเดือน มี.ค. 55 สทช.10 149.699553.358096.341520.2018 สทช.11 74.853438.706936.1464- สทช.12 126.510787.810238.700418.7764 นราธิวาส 9.1950 -- ปัตตานี 0.97440.9743-- สตูล 16.1900 -- สทช.13 56.198048.59757.600520.5414 สทช.14 41.658316.536225.122110.5641 สทช.15 23.975014.04299.93205.6224 สทช.16 56.927025.935230.9918- สทช.17 43.021216.057226.96394.7489 สทช.18 40.710017.390823.3192- รวม 4,459.30821,258.9853,200.3226242.0217

10 หน่วยดำเนินการ จำนวน โครงการ งปม.ทั้งสิ้นใบสั่งซื้อเบิกจ่ายคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. 56566.5848530.48647.191128.9073 สทช.2 และ ทชจ. 37280.2260233.4420-46.7840 สทช.3 และ ทชจ. 1024.677023.01621.64240.0185 สทช.4 และ ทชจ. 737.141435.34371.77970.0180 สทช.5 และ ทชจ. 1071.520059.494110.55441.4715 สทช.6 และ ทชจ. 45323.7930313.0082-10.7848 สทช.7 และ ทชจ. 31399.9362381.890317.65100.3950 สทช.8 และ ทชจ. 66742.3930603.301861.134477.9568 สทช.9 และ ทชจ. 1480.886072.08698.76000.0391 สทช.10 และ ทชจ. 1863.088059.06151.14292.8837 โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 10 หน่วย : ลบ. ข้อมูล ณ 2 พ.ค. 55 (เวลา 18.10 น.)

11 หน่วยดำเนินการ จำนวน โครงการ งปม.ทั้งสิ้นใบสั่งซื้อเบิกจ่ายคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. 18153.1480140.69474.50207.9513 สทช.12 และ ทชจ. 27201.8510153.091548.74790.0117 สทช.13 และ ทชจ. 26191.7791135.673550.68465.4210 สทช.14 และ ทชจ. 28333.4131255.104360.683817.6251 สทช.15 และ ทชจ. 52504.7417434.777420.175349.7891 สทช.16 และ ทชจ. 34126.4850104.439918.75963.2855 สทช.17 และ ทชจ. 222.140022.1300-0.0100 สทช.18 และ ทชจ. 26148.3520128.56445.935013.8526 สกส. 369.929061.03018.88790.0110 สบร. 22616.539060.7500-555.7890 เหลือจ่ายอยู่ที่ศูนย์กรม -12.6669--- รวมทั้งสิ้น 5324,971.29023,807.3865328.2317823.0050 11 หน่วย : ลบ. โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 55 ข้อมูล ณ 2 พ.ค. 55 (เวลา 18.10 น.)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ยกระดับมาตรฐานทาง 182-15433-- พัฒนาโครงข่ายสะพาน 31-11124103-- แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 6-2-2----2 พัฒนาชายแดนภาคใต้ 18-----3510- สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 7111111-1- สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 3-1-1--1-- รวม 833532191712112 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงการที่ มอบหมาย สำรวจ ออกแบบ ประมาณ ราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลงนาม ลงนามใน สัญญา ยังไม่ รายงาน ยกระดับมาตรฐานทาง 8641131743328133-1318910 พัฒนาโครงข่ายสะพาน 31-4192-312- แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 7-------7- พัฒนาชายแดนภาคใต้ 5-------5- สนับสนุนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 1-------1- สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 2-------2- อำนวยการ 45-5-51-6262 รวม 9551131833429536-14014212 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

14 14 กิจกรรม จำนวน โครงการ ที่ มอบหมา ย สำรวจ ออกแบ บ ประมา ณราคา ร่าง TOR ประกาศ ประกวด ราคา ทราบ ผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอความ เห็นชอบ จาก สงป. รอลง นาม ลงนาม ใน สัญญา ยังไม่ รายงาน บำรุงทางสายหลัก 49-16208-77- บำรุงรักษาทาง 7831022187517242-542892 อำนวยความปลอดภัย 255104256332-80221 ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ 5095482814754-911324 รวม 1,596117309114402136-23218997 การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

15 15 การจัดซื้อจัดจ้างรายการฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย (งบฟื้นฟูเยียวยา) จำนวน 532 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 4,971.2902 ลบ. ลงนามในสัญญา 497รายการรอลงนาม 29รายการประกาศประกวดราคา 4รายการยกเลิก 2รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 9 รายการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 9 รายการ

16 16 ปีงบประมาณงบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) 2551 55.856-- 2552 0.0880.0033.70 0.085 2553 29.55912.50442.3017.054 25542,973.7272,647.09089.02326.637 ผลรวม3,059.2302,659.59886.94399.632 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2551-2554 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55

17 17 เหลือจ่ายไทยเข้มแข็ง (SP) ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมด รายการ วันสิ้นสุด สัญญา หน่วย ดำเนินการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย แล้ว (ลบ.) คงเหลือ (ลบ.) ผล ก่อสร้าง (%) คาดว่า จะแล้ว เสร็จ 1. สาย นศ.4102 แยก ทล.4014 – บ.คลองวัง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรม (สาขาขนส่ง) 8 ก.ค. 55 ทชจ. 4.99501.92953.065562.49 ก.ค. 55 2. สาย นศ.4073 แยก ทล.4014 – หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (สาขาท่องเที่ยว) เม.ย. 55 สทช.11 11.09996.18404.915998.54 ก.ค. 55 รวมทั้งสิ้น 16.09496.53209.5629

18 จบการนำเสนอ 18

19 19


ดาวน์โหลด ppt 1 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณปี 2555 สำนักแผนงาน กรมทางหลวงชนบท ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google