งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444 ลบ. (99.49%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,233.7165 ลบ. (3.63%) งบบุคลากร 1,032.9929 ลบ. (3.04%) งบดำเนินงาน 200.7236 ลบ. (0.59%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32,544.4279 ลบ. (95.86%) รายการ ผูกพันเดิม 4,898.3075 ลบ. (14.43%) รายการใหม่ 27,646.1204 ลบ. (81.43%) งบดำเนินการ เอง 2,911.3154 ลบ. (8.57%) ค่าที่ดิน 1,880.0000 ลบ. (5.53%) จ้างเหมา 22,854.805 0 ลบ. (67.32%) งบอุดหนุน 5.0000 ลบ. (0.01%) งบรายจ่ายอื่น 42.1111 ลบ. (0.13%) ภาพรวมงบประมาณปี 2556

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. เบิกจ่าย 5,542.1854 ลบ. (16.32%) งบประจำ 126.1469 ลบ. เบิกจ่าย 36.7228 ลบ. (29.11%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. เบิกจ่าย 17.6725 ลบ. (21.00% ) งบ ดำเนินงาน 42.2114 ลบ. เบิกจ่าย 19.0503 ลบ. (45.13%) งบลงทุน 33,778.1444 ลบ. เบิกจ่าย 5,495.4955 ลบ. (16.27%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,233.7165 ลบ. เบิกจ่าย 738.8598 ลบ. (59.89%) งบบุคลากร 1,032.9929 ลบ. เบิกจ่าย 642.2252 ลบ. (62.17%) งบดำเนินงาน 200.7236 ลบ. เบิกจ่าย 96.6346 ลบ. (48.14%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 32,544.4279 ลบ. เบิกจ่าย 4,756.6357 ลบ. (14.62%) รายการผูกพัน เดิม 4,898.3075 ลบ. เบิกจ่าย 1,394.5438 ลบ. (26.47%) รายการใหม่ 27,646.1204 ลบ. เบิกจ่าย 3,362.0919 ลบ. (12.16%) งบดำเนินการเอง 2,911.3154 ลบ. เบิกจ่าย 780.0389 ลบ. (26.79%) ค่าที่ดิน 1,880.0000 ลบ. เบิกจ่าย 543.5517 ลบ. (28.91%) จ้างเหมา 22,854.8050 ลบ เบิกจ่าย 2,038.5013 ลบ. (8.92%) งบอุดหนุน 5.0000 ลบ. เบิกจ่าย 1.6107 ลบ. (32.21%) งบรายจ่ายอื่น 42.1111 ลบ. เบิกจ่าย 8.3564 ลบ. (19.84%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) %6.6613.3320.0028.0036.0044.0052.3360.6769.0077.3385.6694.00 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 3.336.6610.0015.0020.0025.0033.3341.6650.0060.0070.0080.00 ผลเบิกจ่าย 55 ลบ. 2925008391,2461,7262,3963,1264,3486,3598,84112,60419,087 % 0.991.692.844.215.838.1010.6914.6921.4929.8742.5964.49 แผนปี 56 ลบ. 1105111,2031,9382,9924,4205,9268,28613,86419,64525,61133,951 % 0.331.503.545.718.8113.0217.4524.4140.8457.8675.43100 ผลเบิกจ่าย 56 ลบ. 95954371,2121,7902,7234,0985,542----- % 0.281.293.575.278.0212.0716.32----- แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2556 ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 56

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 515.7922251.813148.82263.9791 สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 312.156364.940620.80247.2157 สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ. 335.679865.438719.49270.2411 สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 307.810288.777228.84219.0330 สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 839.7812402.456547.92437.3247 สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 529.7021201.419438.03328.2826 สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 367.7155208.424356.68159.2912 สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 698.5279304.819443.64393.7086 สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 512.8570200.685839.13312.1712 สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 638.7256179.214328.06459.5113 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 56 (เวลา 10.00 น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 56 (เวลา 10.00 น.) หน่วย : ลบ. 5

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 515.0017206.434840.08308.5670 สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1,103.8119650.339958.92453.4720 สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ. 328.5726170.357051.85158.2155 สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 401.9491117.085029.13284.8642 สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 427.881795.502822.32332.3789 สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 398.4869125.152431.41273.3345 สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ. 378.6011148.597539.25230.0036 สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ. 305.372692.899630.42212.4730 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 452.2447237.690052.56214.5547 รวมส่วนภูมิภาค 9,370.67013,812.048240.685,558.6219 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 56 (เวลา 10.00 น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 56 (เวลา 10.00 น.)

7 7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 เม.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สกท. 3,000.8310374.843812.492,625.9872 สกส. 2,095.0025470.294122.451,624.7084 สบร. 770.930559.77447.75711.1561 สอป. 112.517531.013827.5681.5037 สสอ. 125.597238.849930.9386.7473 สวว. 34.93133.22779.2431.7036 สผง. 44.40727.575217.0636.8319 สคก. 313.99237.69352.45306.2988 สกม. 521.083118.35963.52502.7234 สสน. 0.30000.154651.530.1454 สอร. 28.181813.070546.3815.1113 ศทส. 131.18143.02382.31128.1576 สสท. 26.754011.137141.6315.6169 สพร. 3.54680.34339.683.2036 สสง. 0.25000.075230.100.1748 สบก. 9.73525.981761.443.7535 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 17,361.4906684.71913.9416,676.7715 รวมส่วนกลาง 24,580.73231,730.13727.0422,850.5951 รวมทั้งสิ้น 33,951.40245,542.185416.3228,409.2170 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 56 (เวลา 10.00 น.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 เม.ย. 56 (เวลา 10.00 น.)

8 8 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิด เป็น ร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน รายการที่ เหลือ 2553316.02884.349027.1311.67982 255410 61.435653.825787.617.60992 รวม 2553-25541377.464458.174775.1019.28974 25552,12110,543.60289,939.058194.27604.5446103 รวมทั้งสิ้น 2,134 10,621.0671 9,997.232894.13623.8343107 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2553-2555 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 56

9 9 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น 22,891.8050 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2,079.7296 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2,079.7296 ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป. 574.544 ลบ. รอลงนาม 3,917.0627 ลบ. รอลงนาม 3,917.0627 ลบ. ลงนามในสัญญา 5,823.1095 ลบ. ลงนามในสัญญา 5,823.1095 ลบ. 9.09% (412 รายการ) 2.51% (21 รายการ) 17.11% (763 รายการ) 25.44% (834 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา 75.534 ลบ. 0.33% (8 รายการ) ร่าง TOR 356.0080 ลบ. ร่าง TOR 356.0080 ลบ. 1.56% (56 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร 9,218.7428 ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร 9,218.7428 ลบ. 40.27% ประมาณราคา 655.4597 ลบ. ประมาณราคา 655.4597 ลบ. 2.86% (133 รายการ) สำรวจออกแบบ 131.0768 ลบ. สำรวจออกแบบ 131.0768 ลบ. 0.57% (39 รายการ) ยังไม่รายงาน สถานภาพ 60.5379 ลบ. ยังไม่รายงาน สถานภาพ 60.5379 ลบ. 0.26% (14 รายการ)

10 10 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง 19-2--1547- พัฒนาโครงข่าย สะพาน 4014--59318- แก้ไขปัญหาจราจร ใน ภูมิภาค และ ปริมณฑล 7-1-1-23-- พัฒนาชายแดน ภาคใต้ 18------- - สนับสนุน ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 7-1-2-112- สนับสนุน ยุทธศาสตร์ Logistics 3-----21-- รวม 9418-3619121245- การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง 2655211610157-53111 พัฒนาโครงข่าย สะพาน 33---21-129- พัฒนาชายแดน ภาคใต้ 8-------8- อำนวยการ ( อาคาร ) 16--121--12- รวม 3225211710559-54601 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ดราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น รายการผูกพัน 4------13- ยกระดับมาตรฐานทาง 1-------1- แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 1-------1- สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 2------11- รายการปีเดียว 33--3---525- ยกระดับมาตรฐานทาง 1-------1- พัฒนาโครงข่ายสะพาน 8-------8- แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 5-------5- สนับสนุนยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยว 2-------2- สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 3------12- การส่งเสริมงานวิชาการ ด้านช่าง ให้กับ อปท. 2-------2- อำนวยการ 12--3---45- รวม37--3---628- การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน(ค่าจ้างที่ปรึกษา)

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบห มาย สำรว จ ออกแ บบ ประม าณ ราคา ร่าง TOR ประก าศ ประก วด ราคา ทราบ ผล ประก าศ ประก วด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายง าน บำรุงทางสายหลัก 801---2-176- บำรุงรักษาทาง 5373312195104-10117210 อำนวยความ ปลอดภัย 43581745291-931664 ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุ ภัยพิบัติ 167-7-4020-3763- รวม 1,219125525187217-23247714 การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

14 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเยียวยาและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างถาวร (งบกลาง 120,000 ลบ.) 1. โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท อันเนื่องจากเหตุอุทกภัย ลงนามในสัญญา 529 รายการ งปม.ทั้งสิ้น 4,909.0077 ลบ. ณ 30 เม.ย. 56 เบิกจ่าย 4,867.4283 ลบ. ( 99.15%) คงเหลือ 41.5794 ลบ. ก่อสร้างแล้วเสร็จ527 รายการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 รายการ2 2. ถนนคันกั้นป้องกันนิคมอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์ งปม.ทั้งสิ้น 9.0620 ลบ. เบิกจ่ายแล้ว9.0620 ลบ. ผลการก่อสร้าง 100 %

15 15 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8,858.4870 ลบ. สงป. อนุมัติงวด8,684.2200 ลบ. ลงนามในสัญญา7,574.5050 ลบ. ณ 30 เม.ย.56 เบิกจ่ายแล้ว 1,615.4760 ลบ. (21.33%) ความก้าวหน้าโครงการ 30.65 %

16 16 แหล่ง งบประมาณ จำน วน ราย การ งปม. ทั้งสิ้น ( ลบ.) แล้ว เสร็จ ( ราย การ ) อยู่ ระหว่ าง ก่อสร้ าง เบิกจ่าย แล้ว ( ลบ.) คงเหลือหมายเหตุ งบกลาง สำรองจ่าย ปี 55 51737.564483704.88 77 32.676 3 สบร. 1 รายการ ตราด 1 รายการ อุบลฯ 1 รายการ งบประมา ณ 55 ของ กรม 841.8706235.599 2 6.2708 ชัยภูมิ 1 รายการ ศรีสะเกษ 1 รายการ งบกลาง สำรองจ่าย ปี 56 17238.229 7 31432.301 6 205.92 81 - ลงนามแล้วอยู่ ระหว่าง ก่อสร้าง 10 รายการ ( นครศรีฯ 2 รายการ, พัทลุง 1 รายการ, เพชรบุรณ์ 1 รายการ, สุโขทัย 5 รายการ, อุตรดิตถ์ 1 รายการ - ประกวดราคา 4 รายการ ( ฉะเชิงเทรา 4 รายการ ) รวม 761,017. 6637 5719772.7 785 244.8 752 ความก้าวหน้าการดำเนินการ รายการตามมติ ครม. สัญจร

17 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 17


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,951.4024 ลบ. งบประจำ 126.1469 ลบ. (0.37%) งบ บุคลากร 83.9355 ลบ. (0.25%) งบ ดำเนินงา น 42.2114 ลบ. (0.12%) งบลงทุน 33,778.1444.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google