งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล. อัตราบรรจุ ข้าราชการ 858581 พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม 110106 อัตราว่าง 4 อัตรา เลขที่ 333, 350, 307.306 มาช่วย ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล. อัตราบรรจุ ข้าราชการ 858581 พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม 110106 อัตราว่าง 4 อัตรา เลขที่ 333, 350, 307.306 มาช่วย ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 858581 พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม 110106 อัตราว่าง 4 อัตรา เลขที่ 333, 350, 307.306 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว 1 อัตรา ( ขรก.) ( กวท.1), 1 อัตรา ( พนักงานราชการ ) ไปยผจ. กาฬสินธุ์ ลาเรียน - ผอ. สำนักควบคุมการก่อสร้าง (1/1) กลุ่มงานควบคุมฯงานวิศวกรรม โยธาและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ 26 24 พนักงานราชการ 18 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานตรวจสอบความ ปลอดภัยอาคารของรัฐ ข้าราชการ 1918 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานควบคุมฯงาน วิศวกรรมระบบ ข้าราชการ 19 18 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 8 8 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานควบคุมฯงาน สถาปัตยกรรม ข้าราชการ 12 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 13,0008001,7002,800 4,100 5,2006,3007,4008,5009,60010,70011,80013,000 1,8063,8405,2596,956 9,08510,96012,75514,42716,01118,02720,38323,160 1.1 งานสารบรรณ 1,6523,4654,7446,2298,1539,81411,44412,89814,32716,11818,24420,664 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 4901,0911,4662,0222,6553,3143,8844,3674,8275,3956,0926,687 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 1522974225567828289401,0521,1671,3161,3671,774 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 1522974205546677168289401,0551,2041,3671,662 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 6421,3881,8862,3683,1143,9324,6145,2095,7846,5017,3868.280 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง 51015202530354045505560 (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 1522974205546877168289401,0551,2041,3671662 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 3285115155223278315350394448498498539 1.2 การเงิน & บัญชี 24961612493314044935886627498591,020 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง 2293157244325397485579625737843998 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 2345678910121622 1.3 พัสดุ 1572793544786017428189411,0221,1601,2801,476 (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง..................... ครั้ง 2829324041505662636566113 (2) ประสานการใช้รถยนต์..... ครั้ง 3164102136169201222245275311346377 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง 98186220302391491540634684784868986

4 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ควบคุมการก่อสร้างแก่ส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจ 40 แห่ง 136 8 1114182226303540 13681114182226313641 2 การตรวจสอบอาคารราชการ ( ส่วนกลาง ) 140 แห่ง 1020304050708090110120130130140 -2136517291111129149162176191

5 ที่งบประมาณ เป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น.... ลบ. 9.09800.756.2011.9720.2327.4635.9043.4651.9761.3871.9883.25100 0.846.4312.3520.7127.9936.6244.4553.0062.6373.7985.8991.97 1.1 งบดำเนินงาน 9.09800.756.2011.9720.2327.4635.9043.4651.9761.3871.9883.25100 0.846.4312.3520.7127.9936.6244.4553.0062.6373.7986.8991.97 1.2 งบลงทุน - หมายเหตุ สำนักควบคุมการก่อสร้างเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ถึง 100 % เนื่องจากได้ตัดโอนเงินบางส่วนให้กองคลัง เป็นเงิน 710,000.00 บาท - โอนครั้งที่ 1 เป็นเงิน 670,000.00 บาท - โอนครั้งที่ 2 เป็นเงิน 40,000.00 บาท


ดาวน์โหลด ppt ผอ. สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล. อัตราบรรจุ ข้าราชการ 858581 พนักงาน ราชการ22 ลูกจ้าง 33 รวม 110106 อัตราว่าง 4 อัตรา เลขที่ 333, 350, 307.306 มาช่วย ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google