งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่ 4 94

3 เงินงวด = 4,158.748 ล้านบาท เบิกจ่าย = 2,690.647 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.70 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 1 ตุลาคม 2551 – 23 มกราคม 2552 3

4 งบประมาณที่ได้รับปี พ. ศ. 2552 ต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 11.56 ผลการเบิกจ่ายปี พ. ศ. 2552 ต่ำกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 20.43 4

5 ประเภท งบประมาณ ทั้งสิ้น เบิกจ่ายคงเหลือ เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ งบประจำ 2,057.8701,386.782671.088 74.81 งบลงทุน 1,635.284802.734832.55 49.09 รวม ทั้งสิ้น 4,158.7482,690.647 1,468.10 1 64.70 ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ 1 ตุลาคม 2551 – 23 มกราคม 2552 5

6 6

7 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2552 1 ตุลาคม 2551 – 23 มกราคม 2552 เงินงวด = 1,635.284 ล้านบาท เบิกจ่าย = 802.734 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.09 7

8 ส่วนราชการ เงิน ประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด สถาบันการพลศึกษา 38.76315.950022.81341.15 การพัฒนาสังคม 1.67001.5670.10393.83 ชลประทาน 98.9400.3171.87880.3742.22 ปฏิรูปที่ดินฯ 0.61500 0 กรมพัฒนาที่ดิน 41.53312.4121.18127.94032.73 แขวงการทาง 161.4460.30513.673147.4688.77 ทางหลวงชนบท 86.207010.13576.07211.76 8 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ.2552 1 ตุลาคม 2551 – 23 มกราคม 2552 ( หน่วยงานที่มีงบลงทุนเกิน 500,000 บาท )

9 33. เงินประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่าย ต่อเงินงวด กรมการปกครอง 2.0851.67500.41080.34 กรมที่ดิน 2.0120.6170.0671.328 33.99 เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 19.28500 0 เขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 7.15400 0 เขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 6.012 00 0 ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ 2.132 00 0 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 0.550 00 0 วิทยาลัยสารพัดช่าง 0.650 00 0 ม. ราชภัฏชัยภูมิ 124.308 04.485119.823 3.61 9

10 ส่วนราชการ เงินประจำ งวด ก่อหนี้ ผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ ร้อยละ ก่อหนี้ / เบิกจ่ายต่อ เงินงวด สป. สาธารณสุข 15.8909.5300 6.3659.97 ตำรวจแห่งชาติ 28.40000 0 งบพัฒนาจังหวัด ชัยภูมิ 172.41500 0


ดาวน์โหลด ppt 1. เดือนตุลาคม 2551- มีนาคม 2552 ภาพรวม ร้อยละ 46 เป้าหมายสิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2552 2 ไตรมาส ที่ 1 22.5 ไตรมาส ที่ 2 46 ไตร มาสที่ 3 70 ไตรมาส ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google