งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คำขอฯ ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรปี 2557 ผลต่าง 236,373,47 0 77,500,00077,525,190-25,190 เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คำขอฯ ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรปี 2557 ผลต่าง 236,373,47 0 77,500,00077,525,190-25,190 เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คำขอฯ ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรปี 2557 ผลต่าง 236,373,47 0 77,500,00077,525,190-25,190 เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว กลับออกไป นอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2558

2 2 แผนการใช้จ่ายเงินที่ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคน ต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2558 หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต. ค.5 7 พ. ย.5 7 ธ. ค.5 7 ม. ค.5 8 ก. พ.5 8 มี. ค.5 8 เม. ย.5 8 6,458,3 00 แผนการใช้จ่ายเงิน : ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม ดำเนินคดี แรงงานต่างด้าว, นายจ้าง, ผู้นำพา และผู้ให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าว ที่มา : กองแผนงานกิจการ พิเศษ พ. ค.5 8 มิ. ย.58 ก. ค.58 ส. ค.58 ก. ย.58 รวมทั้งสิ้น 6,458,30 0 6,458,70 0 77,500,000

3 3 เกณฑ์การจัดสรร เงินกองทุนเพื่อการส่ง คนต่างด้าวกลับออกไป นอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ. ศ.2558

4 จัดสรรให้ บช. น. ( ฝ่ายปฏิบัติ ) จำนวน 10 บก. ๆ ละ 2 ชุดๆ 6 นาย รวม 20 ชุด (120 นาย ) (120 นาย X 11 เดือน X 7 วัน X 200 บาท ) 4 1. ค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลา

5 จัดสรรให้ ภ.1 – 9, ศชต., บช. ก., บช. ส. และ ตชด. 2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จัดให้ เดือนละ 4 วันๆ ละ 240 บาท 2.2 ค่าที่พัก จัดให้ เดือนละ 2 คืนๆ ละไม่เกิน 800 บาท 5 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก

6 3. เป้าหมายจับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่าง ด้าว หลบหนีเข้าเมือง 6 หน่วยงานเป้าหมายที่กำหนด บช. น. 10,098 ภ.1 11,346 ภ.2 31,203 ภ.3 16,566 ภ.4 2,950 ภ.5 4,312 ภ.6 6,581

7 3. เป้าหมายจับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่าง ด้าว หลบหนีเข้าเมือง 7 หน่วยงานเป้าหมายที่กำหนด ภ.7 9,077 ภ.8 4,766 ภ.9 1,589 ศชต. 226 บช. ก. 21,445 บช. ตชด. 29,841 รวม 150,000

8 3. เป้าหมายจับกุม ดำเนินคดีแรงงานต่าง ด้าว หลบหนีเข้าเมือง 8 หน่วยงานเป้าหมายที่กำหนด ** สตม.** 233,900 รวม ทั้งสิ้น 233,900 เป้าหมายที่กำหนดให้นำมาคิด ค่าใช้จ่าย ** ค่าอาหารผู้ต้องกัก (45 บาท /2 วัน /... คน ) ** ค่าจ้างเหมารถขนส่งผู้ต้องกัก (100 บาท / วัน /... คน )

9 จัดสรรให้ ภ.1 – 8, บช. ก., บช. ส. และ ตชด. หน่วยละ 80,000 บาท จัดสรรให้ ภ.9 และ ศชต. หน่วยละ 40,000 บาท 9 4. ค่าวัสดุ สำนักงาน

10 - จัดสรรให้ บช. น. ภ.1 – 9, บช. ก., บช. ส. ศชต. และ ตชด. - จัดสรรให้เดือน พ. ย.57 – ก. ย.58 ( จำนวน 11 เดือน ) - จัดสรรให้เดือนละ 45 ลิตร ลิตรละ 40 บาท 10 5. ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง

11 11 การจัดสรรเงินกองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าว กลับออกไปนอก ราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ. ศ.2558

12

13 13 เป้าหมายการเบิกจ่าย งบประมาณ เป้าหมาย การ เบิกจ่าย รว ม ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 ภาพรวม ( 5 งบ รายจ่าย ) ประมาณ ร้อยละ 9632557696

14 14 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หน่วยง าน จัดสรร ปี 2558 ผลการ ใช้จ่าย ร้อย ละ คงเหลือ ไตรมาส 2 ( ร้อยละ 55) ตาม เป้าหมาย การเบิกจ่าย บช. น. 4,242,62 0 00 2,333,441 ภ.1 5,192,54 0 1,738,95 4 33.493,453,5862,855,897 ภ.2 9,033,17 0 1,467,64 5 16.257,565,5254,968,244 ภ.3 6,252,14 0 728,981. 24 11.665,523,158.76 3,438,677 ภ.4 4,293,90 0 1,877,54 7.26 43.732,461,6452,361,645

15 15 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หน่วยง าน จัดสรร ปี 2558 ผลการ ใช้จ่าย ร้อย ละ คงเหลือ ไตรมาส 2 ( ร้อยละ 55) ตาม เป้าหมาย การเบิกจ่าย ภ.5 3,923,88 0 760,86219.393,163,0182,158,134 ภ.6 4,287,19 0 1,327,24 3 30.962,959,9472,357,955 ภ.7 4,829,23 0 1,146,12 3.48 23.733,683,106.52 2,656,077 ภ.8 3,477,94 0 969,45927.872,508,4811,912,867 ภ.9 2,090,91 0 1,268,47 1 60.67822,4391,150,001

16 16 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หน่วยง าน จัดสรร ปี 2558 ผลการ ใช้จ่าย ร้อย ละ คงเหลือ ไตรมาส 2 ( ร้อยละ 55) ตาม เป้าหมาย การเบิกจ่าย ศชต. 1,126,34 0 127,38011.31998,960619,487 บช. ก. 8,241,75 0 1,324,58 5 16.076,917,1654,532,963 ตชด. 15,637,7 90 13,016,2 43.36 83.242,612,546.64 8,600,785 บช. ส. 1,120,40 0 723,75264.60396,648616,220 สง. ระดับ ตร. 480,000189,59239.50290,408264,000

17 17 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หน่วยง าน จัดสรร ปี 2558 ผลการ ใช้จ่าย ร้อย ละ คงเหลือ ไตรมาส 2 ( ร้อยละ 55) ตาม เป้าหมาย การเบิกจ่าย ผก.( เล ขา ) 2,328,20 0 1,559,99 2.55 67768,207.4 5 1,280,510 กง. 521,000180,52034.65340,480286,550 งป. 421,000197,25046.85223,750231,550

18 18 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 การเบิกจ่าย งบประมาณ ไตรมาส 2 หมายเหตุ : หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณตาม เป้าหมายมี 4 หน่วยงาน คือ *** ภ.9 *** ตชด. *** บช. ส. *** ผก. *** หน่วยงานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ บช. น. ***


ดาวน์โหลด ppt 1 คำขอฯ ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร ปี 2558 งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรปี 2557 ผลต่าง 236,373,47 0 77,500,00077,525,190-25,190 เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google