งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย งานการเงินและ บัญชี. งบประจำ / ลงทุน 671.85 ล้านบาท งบประจำ / ลงทุน 671.85 ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ 635.31 ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ 635.31 ล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย งานการเงินและ บัญชี. งบประจำ / ลงทุน 671.85 ล้านบาท งบประจำ / ลงทุน 671.85 ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ 635.31 ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ 635.31 ล้านบาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย งานการเงินและ บัญชี

2 งบประจำ / ลงทุน 671.85 ล้านบาท งบประจำ / ลงทุน 671.85 ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ 635.31 ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ 635.31 ล้านบาท คงเหลือ 36.54 ล้านบาท คงเหลือ 36.54 ล้านบาท 100 % 94.56 % สูงกว่า 25.56% ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม ปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เป้าหมายไตรมาส ที่ 3 : 69%

3 งบประมาณ 156.44 ล้านบาท งบประมาณ 156.44 ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ 121.00 ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ 121.00 ล้านบาท คงเหลือ 35.44 ล้านบาท คงเหลือ 35.44 ล้านบาท 100 % 77.35 % สูงกว่า 22.65% ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม ปีงบประมาณ 2556 ( ไม่รวมงบบุคลากร / งบกลาง ) เป้าหมายไตรมาส ที่ 3 : 69%

4 งบ ดำเนินงาน 55.51 ล้านบาท งบ ดำเนินงาน 55.51 ล้านบาท เบิกจ่าย 33.63 ล้าน บาท เบิกจ่าย 33.63 ล้าน บาท คงเหลือ 21.88 ล้านบาท คงเหลือ 21.88 ล้านบาท 100 % 60.59 % ผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2556 ( เฉพาะงบดำเนินงาน ) ณ 27 มิ. ย. 56 เป้าหมายเดือน มิถุนายน : 71% ต่ำกว่า 10.41%

5 งบลงทุน รวม 39.76 ล้านบาท งบลงทุน รวม 39.76 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.43 ล้าน บาท เบิกจ่าย 5.43 ล้าน บาท คงเหลือ 34.33 ล้านบาท คงเหลือ 34.33 ล้านบาท 100 % 13.66 % ผลการเบิกจ่าย งบประมาณปี 2556 ( เฉพาะงบลงทุน ) เป้าหมายไตรมาส ที่ 3 : 50% ต่ำกว่า 36.34%

6 งบประม าณ 39.76 ล้านบาท งบประม าณ 39.76 ล้านบาท การก่อหนี้ / เบิกจ่าย 39.76 ล้านบาท การก่อหนี้ / เบิกจ่าย 39.76 ล้านบาท ยังไม่ก่อ หนี้ 0.00 ล้านบาท ยังไม่ก่อ หนี้ 0.00 ล้านบาท 100 % ผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2556 ( เฉพาะงบลงทุน ) 0%

7 งบประม าณ 43.36 ล้านบาท งบประม าณ 43.36 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 32.04 ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพัน 32.04 ล้านบาท อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร 11.32 ล้านบาท อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร 11.32 ล้านบาท 100 % 73.89 % งบลงทุนไทยเข้มแข็ง 2555 (DPL) 26.11%

8 1. พัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน / ส่งต่อ 100 % 1.97 งบดำเนินงานระดับพื้นที่ 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ระบบสร้าง สุขภาพดีวิถีไทย 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ ระบบสร้าง สุขภาพดีวิถีไทย 5. IT การพัฒนาระบบข้อมูลฯ และ การสื่อสาร โทรคมนาคม ( เน็ต ) 5. IT การพัฒนาระบบข้อมูลฯ และ การสื่อสาร โทรคมนาคม ( เน็ต ) 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ ให้ได้มาตรฐาน ( สสอ.) 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบบริการ ให้ได้มาตรฐาน ( สสอ.) 3. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟู สภาพผู้ป่วย ยาเสพติดในพื้นที่ / พัฒนาข้อมูล 3. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟู สภาพผู้ป่วย ยาเสพติดในพื้นที่ / พัฒนาข้อมูล 1.91 2.41 1.50 2.04 ล้าน บาท 9.83 รวม คงเหลือ

9 เป้าหมาย ( รพ. สต./ รพ./ สสอ./ สสจ.) ร้อยละ 34 แห่ง ผลการตรวจสอบภายในปี 2556 ผลงาน 32 แห่ง 94

10 1. หลักฐานการจ่ายบางฉบับไม่ สมบูรณ์ 2. บวกเงินเกิน / ขาด 3. การยืมเงินยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง 4. บางแห่งยังไม่มีการใช้เช็ค จ่ายเงิน 1. หลักฐานการจ่ายบางฉบับไม่ สมบูรณ์ 2. บวกเงินเกิน / ขาด 3. การยืมเงินยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง 4. บางแห่งยังไม่มีการใช้เช็ค จ่ายเงิน ระดับ รพ. สต. ภาพรวมปัญหาที่พบและ สามารถแก้ไขได้ ตามข้อเสนอแนะ 1. การจัดทำงบพิสูจน์ยอด 2. นโยบายบัญชีบางกิจกรรมยัง เข้าใจคลาดเคลื่อน 3. เข้าใจระเบียบค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง ไปราชการคลาดเคลื่อน 1. การจัดทำงบพิสูจน์ยอด 2. นโยบายบัญชีบางกิจกรรมยัง เข้าใจคลาดเคลื่อน 3. เข้าใจระเบียบค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง ไปราชการคลาดเคลื่อน ระดับ รพช. ระดับ สสอ. 1. การบริหารเงิน งปม. ยังไม่ได้ เป้าหมาย 2. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจระบบ e- GP 1. การบริหารเงิน งปม. ยังไม่ได้ เป้าหมาย 2. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจระบบ e- GP

11


ดาวน์โหลด ppt โดย งานการเงินและ บัญชี. งบประจำ / ลงทุน 671.85 ล้านบาท งบประจำ / ลงทุน 671.85 ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ 635.31 ล้านบาท เบิกจ่าย / ก่อหนี้ 635.31 ล้านบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google