งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : นางนันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์ โชติ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การราชดำเนิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : นางนันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์ โชติ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การราชดำเนิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : นางนันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์ โชติ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การราชดำเนิน

2 ที่มา  หลักสูตร  ด้านผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง  ความสำคัญในวิชาชีพ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการมีจิตบริการของ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตร 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร

4 ปฐมนิเทศ แบ่งกลุ่มและกำหนด กิจกรรม ครูผู้สอนและผู้เรียน ประชุมวางแผน ครูผู้สอนประสานและของ ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตาม กำหนดที่ได้วางแผน ไว้ ติดตามผลการ ปฏิบัติงานเป็นราย สัปดาห์ แบบบันทึกความ คิดเห็น - ครู - นักเรียน ขั้นดำเนินการ แบบบันทึกความ คิดเห็นของครู / และ พัฒนาจิตบริการ แบบบันทึก ผลสำเร็จของงาน และพัฒนาจิต บริการ เครื่องมื อ

5 ขั้น ดำเนินก าร ติดตามสอบถาม ความคิดเห็นของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง ระยะ เริ่มต้นระหว่างการ ดำเนินการและเมื่อ สิ้นสุดการจัดกิจกรรม ครูและผู้เรียนสรุป ความสำเร็จของงาน และด้านจิตบริการ ทำการทดสอบความรู้ ความสามารถของ ผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิง ปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพ เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ ครู แบบทดสอบ ผลการทดสอบ

6 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการศึกษาจิตบริการของนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร พบว่า - ผู้เรียนมีน้ำใจเป็นมิตร มีจิตอาสาและรักการ บริการ - ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบ มีจิต บริการสูงขึ้น - ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อครูอาจารย์ และรู้สึก ว่าตนเองได้ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการ อดทนในการให้บริการ - นักเรียนมีจิตบริการ กล้าแสดงออก ซึ่งผล จากการบันทึกความคิดเห็นของตนเอง และครู

7 - ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ผลเรียนของนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พบว่า ผู้เรียนส่วน ใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ คะแนน 4 คิดเป็นร้อยละ 75.00


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : นางนันทวรรณ พิมพ์นพพันธุ์ โชติ สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การราชดำเนิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google