งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายนิติการ. แผนภูมิสถิติการปฏิบัติงาน ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายนิติการ. แผนภูมิสถิติการปฏิบัติงาน ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและ แผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายนิติการ

2 แผนภูมิสถิติการปฏิบัติงาน ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและ แผนงาน

3 งาน / โครงการ / กิจกรรม กำหนดการปฏิบัติงาน ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. งานกฎหมาย  การร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ต่าง ๆ  การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่หน่วยงาน / บุคคล 2. งานนิติการและสัญญา  การตรวจร่างนิติกรรม สัญญา  การตรวจร่างเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ 3. งานคดี  การดำเนินคดีอาญา  การดำเนินคดีแพ่ง  การดำเนินคดีปกครอง 4. งานสอบสวน  การสอบสวนข้อเท็จจริง ( ทั่วไป )  การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จนท.  การสอบสวนวินัย หมายถึง แผนงานช่วง 12 เดือนของปีงบประมาณ กำหนดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายนิติการ. แผนภูมิสถิติการปฏิบัติงาน ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google