งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ
นายปรีดี สถิตย์ชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายมิตรภาพ พูนเพิ่มพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ราชบุรี นางพยอม จันทรักษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 3 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 5 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 16 พนักงานราชการ 6 5 ลูกจ้างประจำ 7 รวม 29 28 อัตราว่าง วิศวกรโยธาชำนาญการ มาช่วยราชการ นายประเสริฐ สระบัว ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สังกัด ยผจ.ร้อยเอ็ด ไปช่วยราชการ น.ส.ทิพวรรณ ศรีสมุทรนาค นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการ (ช่วยราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง) ลาเรียน - ไม่มี -

3 Function ที่ กิจกรรม รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 1,428 2,870 4,070 1.1 งานสารบรรณ 1,353 2,714 3,837 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 308 617 870 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 145 292 397 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 590 1,184 1,694 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) 2 4 6 1.2 การเงิน & บัญชี 41 81 119 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 18 35 50 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 7 15 23 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 16 31 46 1.3 พัสดุ 34 75 114 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 8 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 30 65 100

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 3 การวางและจัดทำผังเมืองร่วมกับท้องถิ่น 3.1 ผังเมืองรวมชุมชนสวนผึ้ง ขั้นตอนที่ 5-8 ข.5 ข.6 ข.7 ข.8 ขั้นตอน 3 (เตรียมเอกสาร ประชุมผังร่าง) 3.2 ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง (นอกแผน) ขั้นตอนที่ 1-4 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ขั้นตอนที่ 1, ขั้นตอนที่ 2 3.3 ผังเมืองรวมชุมชนดำเนิน สะดวก-ศรีดอนไผ่ (นอกแผน) ขั้นตอน ที่ 1-4 3.4 ผังเมืองรวมชุมชน เกาะพลับพลา (นอกแผน) ขั้นตอนที่ 1 3.5 ผังเมืองรวมชุมชน ด่านทับตะโก (นอกแผน) 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง 4.1 เทศบาลตำบลชัฎป่าหวาย ขั้นตอนที่ 1-5 4.2 เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ที่ 1-5

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,480 ครั้ง 114 230 348 474 604 728 850 974 1,101 1,226 1,354 1,480 298 592 907 5.1 กรรมการ (คณะ) 43 69 97 5.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 71 150 251 5.3 สำรวจ (งาน) 34 55 62 5.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 31 56 5.5 ประมาณราคา (งาน) 11 45 70 5.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 80 157 276 5.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 20 28 5.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 12 40 5.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 14 6 งานบริการด้านผังเมือง 60 ครั้ง 8 13 6.1 กรรมการ (คณะ) - 6.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 4 6.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 3 7

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 7.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) ขั้นตอนที่ 1-25 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดราชบุรีแล้ว 8 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 13 19 26 32 38 44 51 57 63 70 - 25 55 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ (ใบอนุญาตยังไม่ครบกำหนด) อาคาร 5 10 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 1 11 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ 1 แห่ง 100%

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สำนักงานเป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2556 100% - 10% 20% 50% 70% 4.800 ลบ. 4.8 - 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท

8 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.3595 ลบ.  3% 5 % 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 90% 100% 3.96 8.53 14.42 - 1.1 งบดำเนินงาน 3%   5% 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น

9 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 ผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี ผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง 1 ก.ย. 45 ผังเมืองรวมเมืองโพธาราม ผังเมืองรวมชุมชนสวนผึ้ง ผังเมืองรวมชุมชนจอมบึง ผังเมืองรวมชุมชนดำเนินสะดวก-ศรีดอนไผ่ 1. ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพลับพลา 2. ผังเมืองรวมชุมชนด่านทับตะโก ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลตำบลชัฎป่าหวาย ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลห้วยกระบอก ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 112 ก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองราชบุรี พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 47 ก วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 10 ประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 13 ก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ข.3 ข.2 ข.2 ข.1 ข.1 ข.1 ข.1


ดาวน์โหลด ppt ราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google