งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดของหน่วยงาน ตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดของหน่วยงาน ตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดของหน่วยงาน ตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

2 การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (หน่วยงานละไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) การประเมินประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (หน่วยงานละไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด) การประเมินประสิทธิภาพ (300 คะแนน) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันและปราบปราม การทุจริต การประเมินประสิทธิภาพ (300 คะแนน) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันและปราบปราม การทุจริต การพัฒนาองค์การ (500 คะแนน) 5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคล 6. การจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7. การรายงานข้อมูลให้มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 8. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กรมอนามัย 9. การดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่า/ กระบวนการสนับสนุน ของกรม อนามัย การพัฒนาองค์การ (500 คะแนน) 5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคล 6. การจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7. การรายงานข้อมูลให้มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย 8. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร กรมอนามัย 9. การดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการที่สร้างคุณค่า/ กระบวนการสนับสนุน ของกรม อนามัย ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ปี 2557 2

3 ตัวชี้วัดเจ้าภาพ 2. การเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง 3. การประหยัดพลังงานสลก. 4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกอง จ. 5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ ระดับบุคคล กองแผนงาน 6. การจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สลก. 7. การรายงานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยกองแผนงาน 8. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัยกอง จ. 9. การดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน ของกรมอนามัย สำนัก ส. สำนัก ว.

4  ตัวชี้วัดละประมาณ 15-20 นาที  ประเด็น  ที่มาและความสำคัญของตัวชี้วัด  นิยาม/ความหมายที่สำคัญ  เกณฑ์การประเมินผล  หลักฐานอ้างอิง/แบบฟอร์มต่างๆ รูปแบบการชี้แจง


ดาวน์โหลด ppt การชี้แจงรายละเอียดและเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดของหน่วยงาน ตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google