งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 26 พนักงาน ราชการ 76 ลูกจ้าง 33 รวม 3635 อัตราว่าง 4 อัตรา ถูกยืมตัว 1. นายประเสริฐ วิชาญวิทยา นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ กองนิติการ ผู้อำนวยการกอง (1/1) กลุ่มงานแผนงาน และงบประมาณ ข้าราชการ 99 พนักงาน ราชการ 43 ลูกจ้างประจำ 11 ฝ่ายข้อมูล สารสนเทศ ข้าราชการ 11 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายติดตามและ ประเมินผล ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 43 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 22

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 557742458 572 651 1.1 งานสารบรรณ 532710437518588 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 245352200235238 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 99705764109 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 5058505895 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 10520095121110 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง ----- (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 3330354036 (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - 1.2 การเงิน & บัญชี 71210126 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 111-- (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง 27582 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 44444 (4)........ 1.3 พัสดุ 1820114257 (1) จัดซื้อ............................... ครั้ง 21123 (2) จัดจ้าง............................... ครั้ง 14111 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง 14 83850 (4) จัดทำทะเบียนครุภัณพ์..... ครั้ง 11113

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี / ประจำปี 1 โครงกา ร ข1ข1 ข2ข2 ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ข1ข1 ข2ข2 2 การจัดทำงบประมาณ 1 โครงกา ร ข.1 ข.2-3 ข.4 ข.5-6 ข.7 ข.8 ข.9 ข 10- 11 ข.12 ข 13- 14 ข 15- 16 ข.1 ข.2-3 3 การติดตามและประเมินผล 12 ครั้ง 123456789101112 12 4 การติดตาม Online ทุก เดือน 123456789101112 12 5 การวิเคราะห์ระดับ ผลสำเร็จของการ ดำเนินงานรายจ่าย งปม. (PART) 6 ขั้นตอน ขั้นตอน 1-3 4-6 6 รายงานตาม สงป.301 4 ครั้ง 1234 7 ค่าใช้จ่ายผลผลิตต่อหน่วย 6 ขั้นตอน ขั้นตอน 1-3 4-6 8 ตัวชี้วัด ที่ 5 3 ครั้ง 123

5 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1212 การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ (Action plan) ทุก หน่วยงา น โครงการจัดทำรายงาน ประจำปี 1 เล่ม 1 Agenda

6 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น 29,600,800 บาท 29.600 8 ------------ 1.1 งบดำเนินงาน 3,914,100 บาท 3.91410.48 % 0.33 % 1.42 % 1.09 % 5.47% 5.68% 9.95 % 7.64 % 15.21 % 23.06 % 31.18 % 40.29 % 50.70 % 63.- 9% 80.68 % 100% 1.2 งบลงทุน 25,752,700 บาท 25.752 7 ------48.54 % 49.44 % 51.46 % -100% 1.3 งบรายจ่ายอื่น ------------- 2 งบประมาณเบิกเหลื่อม ปี -------------


ดาวน์โหลด ppt นางเอื้อมพร วงศ์สวัสดิ์ กุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google