งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ (Organization & Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ (Organization & Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ (Organization & Management)
ผศ. อณัญญา ธนะศรีสืบวงศ์

2

3

4 องค์การ (Organization)
ความหมาย Barnard: ระบบของการร่วมมือร่วมใจ หรือระบบของการประสานงาน กิจกรรมของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน Massie: โครงสร้างที่จัดทำขึ้นตามกระบวนการที่กลุ่มตั้งขึ้น มีการกำหนดกิจกรรมหรืองานออกเป็นประเภทต่าง ๆและมอบหมายความรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ๆ ให้สมาชิกได้ดำเนินการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ Angelo: กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มาทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายใต้โครงสร้างที่มีการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่แบบใดแบบหนึ่งให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นอย่างชัดเจน

5 การจัดการ - การบริหาร (Management)
: กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้เกิดความสำเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์การ

6 กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
สรุป กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันดำเนินงาน ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 องค์ประกอบขององค์การ
โครงสร้าง คน วัตถุประสงค์ การบริหารจัดการ ข้อมูล+เทคโนโลยี

8 ลักษณะสำคัญขององค์การ
1. มีการกำหนดเป้าหมาย (Purpose) 2. มีกระบวนวิธีปฏิบัติงาน (Process) 3. มีลำดับขั้นของการบังคับบัญชา (Hierarchy of authority) 4. มีลักษณะเป็นระบบ ทฤษฎีระบบ (System Theory) สิ่งแวดล้อมภายนอก สิ่งแวดล้อมภายใน Input Process Output Feed Back

9 ทฤษฏีระบบ (System Theory)
สิ่งแวดล้อมภายนอก Input Process Output Feed Back สิ่งแวดล้อมภายใน

10 แนวคิดเชิงระบบ (System Viewpoint)
ลักษณะขององค์การในแนวคิดนี้ 1.มีระบบย่อยที่รวมกันเป็นระบบใหม่ 2.เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของระบบ 1. การนำเข้า (Inputs) 2. กระบวนการแปรรูป (Transformation) 3. ผลผลิต (Out puts) 4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

11 Input Process Output Man Planning Product Money Organizing Service
Efficiency Money Organizing Service Effectiveness Material Leading Machine Controlling Management Market MIS

12 ความจำเป็นที่ต้องมีองค์การ
ตอบสนองNeed เป็นแหล่งรวมความรู้ การจัดคนเข้าทำงานกำหนดหน้าที่ มีการควบคุมเพื่อบรรลุเป้าหมาย เป็นแหล่งงานอาชีพ

13 The Organization As a System
Environment The Organization As a System Inputs Raw Materials Human Resources Capital Technology Information Transformation Employees’ Work Activities Management Activities Technology and Operations Methods Out puts Products and Service Financial Results Feedback

14 ปัจจัยนำออก (Out puts) ปัจจัยนำเข้า (Inputs) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
กระบวนการแปรสภาพ (Transformation) กิจกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน กิจกรรมการบริหารจัดการ เทคโนโลยีและวิธีการดำเนินงาน ปัจจัยนำออก (Out puts) ผลิตภัณฑ์และบริการ ฐานะทางการเงิน ข้อมูลข่าวสารสาระสนเทศ ผลงานของบุคลากร ปัจจัยนำเข้า (Inputs) วัตถุดิบ ทรัพยากร เงินทุน เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ระบบ (System) สภาพแวดล้อม (Environment)

15 ระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม
ระบบแบ่งเป็น 2 ประเภท Open System: เป็นระบบที่มีปฏิกิริยาต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม Closed System: เป็นระบบที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งแวดล้อม

16 ประหยัด + ประโยชน์สูงสุด
หน้าที่ขององค์การ บรรลุเป้าหมาย (อยู่รอด) ป.ส.ภ. & ป.ส.ผ. เติบโต – พัฒนา ประหยัด + ประโยชน์สูงสุด

17 บรรลุเป้าหมาย Means Efficiency Ends Effectiveness

18 การอยู่รอด + บรรลุเป้าหมาย ต้องปรับตัวกับสภาพดแวดล้อม
เป้าหมาย(Goal) องค์การภาครัฐ ความพึงพอใจ องค์การเอกชน (องค์การธุรกิจ) กำไร การอยู่รอด + บรรลุเป้าหมาย ต้องปรับตัวกับสภาพดแวดล้อม

19 ประเภทขององค์การ องค์การ ประเภทขององค์การ เกณฑ์การแบ่ง
มุ่งแสวงหาผลกำไร ไม่มุงแสวงหาผลกำไร ด้านการผลิต ด้านการบริการ ภาครัฐ ภาคอกชน แบบปฐม (ปฐมภูมิ) แบบมัธยม (อรูปนัย) เป็นทางการ (รูปนัย) ไม่เป็นทางการ (อรูปนัย) เกณฑ์การแบ่ง ผลกำไร ชนิดของผลิตภัณฑ์ ลักษณะความเป็นเจ้าของ การเกิด โครงสร้าง องค์การ

20 สภาพแวดล้อมองค์การ ผู้ถือหุ้นภายใน สภาพแวดล้อมทั่วไป เศรษฐกิจ
ลูกค้า กฎหมาย การเมือง Media สภาพพันธมิตร ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง คู่แข่ง กลุ่มคนที่สนใจ รัฐบาล สื่อต่าง ๆ ผู้เช่า ประชาชน วัฒนธรรมทางสังคม เทคโนโลยี พนักงาน เจ้าของ คณะกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นภายใน

21 องค์ประกอบกับสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมภายใน Policy Mission Culture Politics สิ่งแวดล้อมภายนอก Legal Social Competition Technology Customer Economic Culture Politics

22 องค์การอันยิ่งใหญ่ ( Great Organization )
การจัดการอย่างมีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่ การลงทุนระยะยาวอย่างมีคุณค่า สถานภาพทางการเงินมั่นคง มีความสามารถในการดึงดูดใจลูกค้าให้สนใจในผลิตภัณฑ์ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับองค์การและการจัดการ (Organization & Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google