งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การสมัยใหม่ (Modern organization) หมายถึง การที่มีกลุ่มคนมาทํางาน ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์สมัยใหม่การมีลักษณะร่วมกันอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การสมัยใหม่ (Modern organization) หมายถึง การที่มีกลุ่มคนมาทํางาน ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์สมัยใหม่การมีลักษณะร่วมกันอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การสมัยใหม่ (Modern organization) หมายถึง การที่มีกลุ่มคนมาทํางาน ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์สมัยใหม่การมีลักษณะร่วมกันอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ) ทุกองค์การต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของตนเอง ) ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันทํางาน ) องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบของ คนในองค์การ

2 โครงการ หมายถึง เค้าโครงหรือภาพรวมของกิจการที่กำหนดไว้ซึ่งโดยส่วนใหญ่เรามักจะใช้คำว่าโปรเจกต์ (Project) ซึ่งให้ความหมายที่ทำให้เข้าใจได้ครอบคุลมมากกว่า โครงการที่ดีจะกำหนดแผนการดำเนินการไว้ภายในหนึ่งปี ห้าปี หรือ สิบปี และในแต่ละปีอาจมีหลาย ๆ โครงการหรือโครงการเดียว ตามแต่ศักยภาพขององค์กรนั้น ๆ

3 กลุ่มของบุคคลที่มาร่วมกันทำงานด้วยโครงสร้างและการ
ประสานงานเป็นหลักการชัดเจนแน่ชัด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุผล สำเร็จ ตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อม ในการประกอบกิจกรรมขององค์กร ที่นิยมเรียกกันว่า 6M’s อันประกอบด้วย 1. คน (Man) 2. เงิน (Money) 3. วัตถุดิบ (Material) 4. เครื่องจักร (Machine) 5. วิธีการ (Method) 6. การบริหาร (Management)

4 การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) การควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6 M’s) เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญ ในการบรรลุความสำเร็จ ตามเป้าหมายขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน

5

6

7 การจัดการ (Management)
จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว้) ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business management) ส่วนคำว่า “หัวหน้า” จะหมายถึงบุคคลในองค์กร ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหาร ทรัพยากรและกิจการงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ขององค์กร

8 การบริหารจัดการ (Management)
หมายถึงชุดของหน้าที่ต่างๆ (A set of functions) ที่กำหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาด รวดเร็ว และคุ้มค่า (Cost-effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) นั้น หมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right decision) และมีการปฏิบัติการสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนั้นผลสำเร็จของการบริหารจัดการจึงจำเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ควบคู่กัน

9

10 โดยภาพรวมแล้วสิ่งสำคัญของโครงการเราอาจพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้
- มีการเริ่มต้นและสิ้นสุด - มีวงจรการดำเนินการ - มีการจัดตั้งงบประมาณ - มีการใช้ทรัพยากรในการทำงาน - มีการกำหนดหน้าที่ - มีการกำหนดทีมทำงาน

11 ผู้ที่จะมีหน้าที่ในการบริหารโครงการนั้น จะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวหลายประการ เช่น
- มีความสามารถในการเป็นผู้นำ           - มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า           - มีความสามารถในการคัดสรรโครงการ           - มีความคล่องแคล่วในการทำงาน           - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์           - มีความสามารถในด้านการเจรจาต่อรองและจูงใจ           - มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของแต่ละโครงการ            - มีความสามารถในด้านการตรวจสอบและควบคุม           - มีความสามารถในการบริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป            - มีความสามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

12 การประเมินระบบ : ในระยะเวลาที่มีการดำเนินการตามแผนงานนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินระบบเพื่อจะได้ทราบถึงการตอบรับหรือ ปัญหาที่เกิดจากโครงการ ควรมีกำหนดระยะการประเมินที่ต่อเนื่องกันไป เช่น ทุกเดือน ทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงของการดำเนินงาน

13 คุณธรรมที่มีคุณค่าอันแท้จริงเริ่มจาก ภายใน แล้วปรากฏออกมาเป็นที่ประจักษ์ในรูปของพฤติกรรมต่างๆ ถ้าคุณธรรมเป็นเพียงรูปแบบที่พยายามแสดงออกจากภายนอกที่เราเรียก ว่าสภาพธรรมภายนอก ไม่ว่าจะดูงดงามเพียงใดมันก็ไม่มีคุณค่า เป็นเหมือนหน้ากาก เปรียบเหมือนทองเก๊ ดังคำพังเพยที่ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่มีสีเหลืองจะเป็นทองเสมอไป

14


ดาวน์โหลด ppt องค์การสมัยใหม่ (Modern organization) หมายถึง การที่มีกลุ่มคนมาทํางาน ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์สมัยใหม่การมีลักษณะร่วมกันอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google