งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจที่พัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจที่พัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจที่พัก
เรื่อง การดำเนินงานฝ่าย House Keeping ของนักเรียน ระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยวิธีการสาธิตและสถานการณ์จำลอง ผู้เสนอ นางสาววิลาวัลย์ สุนิพัฒน์ สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ธุรกิจที่พัก บางคนค่อน ข้างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงควรหาแนวทางในการแก้ปัญหา การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบสาธิตและสถานการณ์จำลอง จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนในวิชาธุรกิจที่พัก เรื่อง การดำเนินงานฝ่าย House Keeping ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 ให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง อีกทั้งให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรกำหนดและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในงานอาชีพต่อไปในอนาคตได้

3 วัตถุประสงค์งานการวิจัย
เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี การสอนแบบสาธิตและสถานการณ์จำลอง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านความรู้ของนักเรียนในรายวิชา ธุรกิจที่พัก เรื่อง การดำเนินงานฝ่าย House Keeping ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธี การสอนแบบสาธิตและสถานการณ์จำลอง 3. เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตและสถานการณ์จำลอง โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสาธิตและสถานการณ์จำลอง

4 ตาราง-ผังสรุปสำคัญ

5 การสร้างและการหาคุณค่าของเครื่องมือแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ขั้นตอนการดำเนินงาน การสร้างและการหาคุณค่าของเครื่องมือแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างแบบสำรวจ ความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการบันทึกผล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผล

6 ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้
จำนวน (N) คะแนนระหว่างใช้ ชุดการสอน คะแนนหลังใช้ ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม (A) คะแนนรวม ทุกคน (x1) (B) (x2) ระหว่างใช้ชุดการ สอน (E1) หลังใช้ (E2) 15 280 3,642 40 532 86.7 88.7

7 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน ก่อนและหลังการสอน
จำนวนนักเรียน คะแนนเต็ม 40 ผลการทดสอบ D ผลต่าง ก่อนเรียน หลังเรียน 15 คน รวม 400 532 132 เฉลี่ย (X ) 26.67 35.47 25.32 ร้อยละ 66.7 88.7 63.3 S.D. 3.52 1.36

8 สรุปผล การหาประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบสาธิตและสถานการณ์จำลอง มีค่าเท่ากับ 86.7/88.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 การศึกษาพัฒนาการด้านความรู้ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่ม ขึ้นจากร้อยละ66.7เป็นร้อยละ88.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ25.3 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ผ่านตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่นักเรียนจะ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ80 ขึ้นไป ซึ่งปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยการพัฒนา ของนักเรียนได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.7 โดย ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 8.7 แสดงว่าแผนการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสาธิตและสถานการณ์จำลอง สามารถพัฒนา การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

9 สรุปผล 3. ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการสาธิตและสถานการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยโดยรวม 4.48

10 ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้งต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจที่พัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google