งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาววาสนา เก่าพิมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาววาสนา เก่าพิมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาววาสนา เก่าพิมาย
การฝึกทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นโดยการเรียนการสอนที่ใช้ชุดเกมส์ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 นางสาววาสนา เก่าพิมาย

2 ความสำคัญและความเป็นมา
จากการสังเกตการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 พบว่า การท่องจำตัวอักษรและการอ่านคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นยังไม่แม่นยำ ทำให้ไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเป็นประโยคได้ ผู้วิจัยจึงต้องมีการจัดกิจกรรมฝึกเสริมทักษะการท่องจำตัวอักษรและคำศัพท์ง่ายๆให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน เรียนภาษาได้อย่างเข้าใจง่าย และมีความสุขที่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่น

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนของนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ใช้วิธีการสอนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและคำศัพท์แบบปกติ กับ กลุ่มทดลองที่ใช้การสอนแบบปกติ ผสมผสาน กับการใช้เกมส์การแข่งขันการฝึกทักษะตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2. เพื่อเพิ่มทักษะในการจำตัวอักษรและคำศัพท์ภาษาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถจำตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้อย่างแม่นยำและจดจำคำศัพท์ได้มากขึ้น และนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ งานวิจัยนี้ยังสามารถเกิดประโยชน์เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศท่านอื่น นำไปปรับใช้กับการสอนของตนเองได้

4 กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้น ตัวแปลตาม การจัดการเรียนการสอนที่ใช้เกมส์ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น

5 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน จากห้องที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน

6 ตารางสรุปผล ตาราง คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย และร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่1 ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มตัวอย่าง จำนวนนักเรียน คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 20 257 313 12.85 15.65 64.25 78.25

7 ตารางสรุปผล (ต่อ) จากตาราง ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบทางการเรียนตัวอักษรฮิรากานะและคำศัพท์ภาษาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 20 ข้อ ปรากฏว่า กลุ่มควบคุมได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ และทดลองได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 78.25แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบเป็นค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติผสมประสานกับการใช้กิจกรรมเกมส์การแข่งขันการฝึกทักษะตัวอักษรและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ผลเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบปกติ

8 สรุปผลการวิจัย ผลคะแนนของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลังจากได้รับการสอนแบบปกติ ผสมผสาน กิจกรรมการแข่งขันเกมส์ฝึกทักษะตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ที่ใช้วิธีการสอนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแบบปกติ

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จะช่วยเป็นแนวทางให้คุณครูภาษาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ดาวน์โหลด ppt นางสาววาสนา เก่าพิมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google