งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกเขียนตัวอักษรเพื่อพัฒนา ด้านการเขียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

2 **ความเป็นมาของปัญหา**
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง-ประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เขียนตัวอักษรไม่ถูกต้อง โดยเขียนตัวกลับด้าน เช่น f a b c d p q s z j ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงได้ทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น

3 2 จุดประสงค์ : เพื่อศึกษาพัฒนาการในการเขียนตัวอักษรโดยใช้แบบฝึก
สมมติฐาน : นักเรียนที่ได้รับการฝึก โดยใช้แบบฝึกเขียนตัวอักษร มีพัฒนาการในด้านการเขียน ตัวอักษร 1.เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนตัวอักษร ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 2.แบบฝึกการเขียนตัวอักษรสามารถ พัฒนาด้านการเขียนตัวอักษรของ นักเรียน 2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3.ได้รูปแบบของแบบฝึกการเขียนตัวอักษรที่ ถูกวิธี

4 3 ขอบเขตงานวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ :
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 คน ขอบเขตงานวิจัย ตัวแปรอิสระ : แบบฝึกเขียนตัวอักษร ตัวแปรตาม : พัฒนาการด้านการเขียนตัวอักษร ระยะเวลา : 4 สัปดาห์ เนื้อหา : ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แบบตัวพิมพ์เล็ก ที่นักเรียนมักเขียนผิด นิยามศัพท์เฉพาะ : แบบฝึกเขียนตัวอักษร มีลักษณะเป็นแบบฝึก ที่มีตัวอักษรที่นักเรียนเขียนไม่ถูกต้อง จำนวน 10 ตัวอักษร โดยแบ่งเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก มีจำนวน 6 ชุด พัฒนาการด้านการเขียนตัวอักษร หมายถึง ความสามารถ ด้านการเขียนภาษาอังกฤษแบตัวพิมพ์เล็กที่ถูกต้อง 3

5 *** วิธีการดำเนินการวิจัย
ขั้นเตรียม : - ศึกษาปัญหาผู้เรียน - ศึกษาเอกสาร ตำรา ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง - คัดเลือกนักเรียนที่มี คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด ขั้นทดลอง : - นำแบบทดสอบ ไปใช้กับผู้เรียนใน ภาคเรียนที่ 2 / 2546 - นำแบบฝึกเขียนตัว อักษรไปใช้กับผู้เรียน ในภาคเรียนที่ 2 / 2546 - เก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นเสร้าง : - เขียนแผนการสอน เพื่อแก้ปัญหา - สร้างแบบทดสอบ ก่อนและหลังฝึก - สร้างแบบฝึกเขียน ตัวอักษร ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล : - ใช้สถิติร้อยละในการ วิเคราะห์ข้อมูลก่อนและ หลังการใช้แบบฝึก เกณฑ์การประเมินผลงาน : - ทุกแบบฝึกหัด คะแนนเต็ม 10 คะแนน หักจุดที่ผิด จุดละ 1 คะแนน

6 แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนตัวอักษรก่อนและหลังฝึกเขียน
คะแนนเต็ม จำนวนนักเรียน จากตารางพบว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกการเขียนตัวอักษรมี พัฒนาการด้านการเขียนตัวอักษร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


ดาวน์โหลด ppt ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google