งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอังคณา วิศาลนิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอังคณา วิศาลนิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวอังคณา วิศาลนิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ วิชาโปรแกรมสำเร็จรูป 1 โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย นางสาวอังคณา วิศาลนิตย์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นอาจจะมีวิธีการสอนที่ไม่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความไม่อยากเรียน ซึ่งจะส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการที่จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน ผู้สอนจึงคิดวิธีการจัดการเรียนการสอนลักษณะใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูป 1 ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญเป็นหลัก จึงได้นำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบดังกล่าว มาช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและ สูตรคำนวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกปฏิบัติ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกปฏิบัติ

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 จำนวน 13 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ห้อง สาขาการตลาด จำนวน 5 คน

5 แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ ตัวแปรตาม
เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ โดยให้นักเรียนปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ ตัวแปรตาม 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกปฏิบัติ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ความพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ โดยให้นักเรียนปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ

6 การรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 1. ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ จำนวน 2 ข้อ ก่อนใช้แบบฝึกปฏิบัติ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 2. นำนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน เรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ วิชา โปรแกรมสำเร็จรูป 1 โดยนักเรียน เรียนด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จนจบเนื้อหา 3. เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ต่อไป 4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ วิชา โปรแกรมสำเร็จรูป 1 แล้วให้ผู้เรียนทำแบบวัดความพึงพอใจ

7 สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการตลาด มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75/75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ วิชา โปรแกรมสำเร็จรูป 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการตลาด จำนวน 5 คน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าเฉลี่ยหลังเรียน (16.80) สูงกว่าก่อนเรียน (15.00) 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอังคณา วิศาลนิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google