งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนยีวิมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนยีวิมล บริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ ที่ใช้ เทคนิคสัมภาษณ์เป็นทีม ชื่อผู้วิจัย ธนัชชา ทองมิตร สถาบันที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ส

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาขาดความมั่นใจในการ พูดภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจึงเลือก วิธีการเรียนแบบร่วมมือ ที่ใช้ เทคนิคสัมภาษณ์เป็นทีม

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิธีการร่วมมือ ที่ใช้เทคนิค สัมภาษณ์เป็นทีม 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ด้วยวิธีการ เรียนแบบร่วมมือ ที่ใช้เทคนิคสัมภาษณ์เป็นทีม

4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการ เรียนแบบร่วมมือ ที่ใช้เทคนิคสัมภาษณ์เป็นทีม ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการหาค่าร้อยละ การ ทดสอบ N คะแน นเต็ม คะแน นรวม คะแน นเต็ม % ก่อน เรียน 28 20 455560 81. 15 หลัง เรียน 28 20 509 56090. 89

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ เรียนด้านการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ ที่ใช้เทคนิค สัมภาษณ์เป็นทีม การ ทดสอบ NXS.DT-test ก่อนเรียน 2816.251.6712.40 หลังเรียน 2818.211.13

6 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการพูดภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการ เรียนแบบร่วมมือ ที่ใช้เทคนิค สัมภาษณ์เป็นทีม เท่ากับ 81.15 /90.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ร้อยละ 80/80 ซึ่งแสดงว่า แบบทดสอบมีประสิทธิภาพดีมาก

7 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้ ของนักเรียนก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง ด้วยวิธีการเรียน แบบร่วมมือ ที่ใช้เทคนิคสัมภาษณ์เป็นทีม ของนักศึกษาระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ก่อน และหลังการเรียนมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ 0.05 โดย ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ คะแนนก่อนการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบ ร่วมมือ ที่ใช้เทคนิคสัมภาษณ์เป็นทีม

8


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google