งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ( ปวช.1-3 )สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ( ปวช.1-3 )สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ( ปวช.1-3 )สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” โดย นางพรทิพย์ วัดทอง

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนจากการใช้ แบบฝึกปฏิบัติ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น ชุดฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ตัวแปรตาม - บุคลิกภาพของผู้เรียนจากการใช้แบบฝึกปฏิบัติ - ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เพิ่มขึ้น

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มนักเรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 18 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
แบบฝึกปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยทำการศึกษารูปแบบของชุดฝึกทักษะและทำการสร้างแบบฝึกปฏิบัติโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

6 สรุปผลการวิจัย การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ( ปวช.1-3 )สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนดีขึ้น ส่งผลให้การเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพอยู่ในระดับดี

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งผลให้การเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพอยู่ในระดับดี ตรงกับ ชวาล แพรรัตกุลว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เกิดจากความรู้ ทักษะความสามารถ ในด้านต่างๆของนักเรียน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. การจัดกระบวนการเรียนการสอนให้องเรียนควรให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนให้มาก 2. ต้องมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ 3. ติดตามปรับปรุงงานวิจัยให้ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อนำไปใช้ในการเรียนระดับสูง การใช้ ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ( ปวช.1-3 )สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google