งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย 1 เรื่อง ประเภทของการขาย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย 1 เรื่อง ประเภทของการขาย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย 1 เรื่อง ประเภทของการขาย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” โดย นางสาวณัฐนันท์ พวงเกตุ

2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขาย 1
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขาย 1 เรื่อง ประเภทของการขาย ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขาย 1เรื่อง ประเภทของการขาย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ขั้นตอนการ สร้าง คือ ศึกษาและลงมือสร้างแบบฝึกทักษะตรวจสอบ พร้อมนำไปใช้ กับกลุ่มทดลอง และทำการวัดและประเมิน ผลการใช้แบบฝึกทักษะผลที่ได้รับ คือ นักเรียนเกิดการ เรียนรู้ในการฝึกปฏิบัติจริง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ขึ้น มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

4 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 จำนวน 212 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 47 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
1. แบบทดสอบปรนัย วัดก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการขาย 1 เรื่อง ประเภทของการขาย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 2. แบบฝึกทักษะ วิชาการขาย 1 เรื่อง ประเภทของการขาย เป็นแบบฝึกทักษะ จำนวน 6 ชุด 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยให้นักเรียน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 47 คน เป็นผู้ประเมินผล

6 สรุปผลการวิจัย ค่าประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ 80.46/82.34 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ค่าดัชนีประสิทธิผล .63 สูงกว่าเกณฑ์ .50 ที่กำหนด คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน = คะแนน และ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน = คะแนน พิจารณารายบุคคล พบว่า คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน = 6.12 ตั้งแต่ +3 ถึง +11 คะแนน

7 สรุปผลการวิจัย แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชาการขาย 1 เรื่อง ประเภทของการขาย พบว่า นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบ ฝึกทักษะ คิดเป็นร้อยละ อยู่ในช่วงคะแนน 10-20 คะแนน

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบบฝึกทักษะ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการ เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เกิดความสนใจ เห็นคุณค่า ของในสิ่งที่เรียน และช่วยให้ครูทราบผลการเรียนของ นักเรียนอย่างใกล้ชิด เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ ของสกินเนอร์ (Skinner)

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. การให้นักเรียนได้เรียน จากการใช้แบบฝึกทักษะอย่าง สม่ำเสมอและอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เชื่อว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ในแต่ละรายวิชาจะสูงขึ้น 2. ควรสังเกตพฤติกรรมการเรียนในหน่วยการเรียนที่เหลือ เพื่อทดสอบว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองมีผลต่อพฤติกรรม การเรียนของนักเรียนอย่างถาวร จนจบรายวิชาหรือไม่

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขาย 1 เรื่อง ประเภทของการขาย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google