งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” โดย นางเพลินพิศ เสมาคำ

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ของนักเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนตรีโกณ มิติของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและ หลังการเรียนการใช้ชุดฝึกทักษะ

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น (Independent Variable) - ชุดฝึกทักษะทักษะเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ตัวแปรตาม (Dependent Variable) - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนแผนกช่างอุตสาหกรรมระดับชั้น ปวช.2 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จำนวน 6 ห้องเรียน ประชากรรวมทั้งสิ้น 185 คน แต่ได้นำมาเฉพาะผู้ที่ทำการทดสอบเรื่องอัตราส่วน ตรีโกณมิติไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จำนวนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 มีจำนวนทั้งหมด คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
ใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติและวัดผลหลังการพัฒนาผู้เรียนแล้ว นำผลการวัดมาเปรียบเทียบความก้าว หน้า ในการนี้ผู้ทำการวิจัยได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน เช่น ถ้ารูปแบบการเรียนรู้มีคุณภาพ นักเรียนจะต้องได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

6 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น

7 สรุปผลการวิจัย ส่งผลให้การเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ของนักเรียน ชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา อยู่ในระดับที่ดี

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ผลการใช้นวัตกรรมชุดฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ของนักศึกษา จำนวน คน มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นทุกคน กล่าวคือ ผู้เรียนที่ได้ทำการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพราะนักเรียนที่นำมาทดลองกับชุดฝึกทักษะแล้วมีระดับคะแนนดีขึ้น รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

10 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. การจัดกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนควรให้ ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนให้มาก การใช้ ชุดฝึกทักษะเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับข้อความ ข้างต้น 2. ติดตามปรับปรุงงานวิจัยให้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อการนำไปใช้ในการเรียนใน ระดับสูง การใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google