งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางฐานิตา ทองศิริ นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางฐานิตา ทองศิริ นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางฐานิตา ทองศิริ นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการสอน (วิจัยชั้นเรียน) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยใช้สื่อการเรียนการสอน “สถานการณ์จำลอง” ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นางฐานิตา ทองศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

2 ปัญหาในการวิจัย 1. นักศึกษามีทัศนคติที่ว่าการบัญชีเป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่เข้าใจอยาก และมีหลักการวิเคราะห์มาก ทำให้ไม่น่าสนใจ 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจในเนื้อหาสาระการเรียนรู้เท่าที่ควร 3. การจัดการเรียนการสอนผู้สอนมุ่งเน้นในการบรรยายเนื้อหามาก จึงทำให้ผู้เรียนเกิดความ น่าเบื่อหน่าย 4. นักศึกษามีผลคะแนนในการเรียนที่ออกมาไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ส่งผลให้ผลการเรียนภาพรวมตกต่ำ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน “สถานการณ์จำลอง” เรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนและหลัง ใช้สื่อการเรียนการสอน “สถานการณ์จำลอง” เรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อการเรียนการสอน “สถานการณ์จำลอง” เรื่อง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

4 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

5 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ (ต่อ)
อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

6 สรุปผลงานวิจัย 1. ผลศึกษาและพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนการสอน “สถานการณ์จำลอง” เรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ค่าร้อยละคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดในเอกสารการสอนจากกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษา ที่เรียน ผลการพัฒนาพบว่ามีประสิทธิภาพ = / 84.76 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1ห้อง 1/3 ก่อนและหลังใช้สื่อการเรียนการสอน “สถานการณ์จำลอง” เรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยคะแนนหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย = สูงกว่าคะแนนก่อนใช้สื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย = อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

7 สรุปผลงานวิจัย (ต่อ) 3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 1/3 มีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อการเรียนการสอน “สถานการณ์จำลอง” โดยภาพรวม ที่ค่าเฉลี่ย = 4.35 อยู่ในระดับมาก อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์

8 จบการนำเสนอ อ.ศุภพล มงคลเจริญพันธ์


ดาวน์โหลด ppt นางฐานิตา ทองศิริ นำเสนอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google