งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ”
ผลงานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาทักษะการคำนวณการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ด้วยแบบฝึกเฉพาะเรื่อง ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 2 แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” โดย นางสาวน้ำฝน วจะสุวรรณ

2 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่ทำให้นักเรียนที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ ต่ำเนื่องจาก บวกลบคูณหารเศษส่วนไม่ได้ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณ เศษส่วนได้ถูกต้อง เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน  ต่อผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณและการหาร

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น  คือ  การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณและการ หาร เศษส่วน              ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์การบวก การลบ การคูณและการหาร เศษส่วน

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำในการทดสอบระหว่างเรียนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ จำนวน 104 คน จากจำนวน 195 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือในการแก้ปัญหา แบบฝึกทักษะเฉพาะเรื่องตามลำดับ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แบบสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการตอบคำถาม 2. แบบทดสอบเฉพาะเรื่อง 3. แบบทดสอบรวมเรื่องการบวกลบคูณหารเศษส่วน

6 สรุปผลการวิจัย จากนักเรียน 104 คน ที่ทำแบบฝึกพัฒนาทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน  สามารถพัฒนาความรู้ทักษะในการบวกลบคูณหารเศษส่วน อยู่ในเกณฑ์ประเมินขั้นพอใช้ ( คิดจาก 70% ขึ้นไป ) มีจำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ ของนักเรียนที่ทำแบบฝึกทั้งหมด หากนักเรียนได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานอื่น ๆ เพิ่มขึ้น นักเรียนสามารถใช้แบบฝึกนี้ ในการพัฒนาความรู้และทักษะในการบวกลบคูณหารเศษส่วนได้

7 สรุปผลการวิจัย แบบฝึกทักษะแก้ปัญหากาคำนวณเศษส่วน สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี่ที่ 2 มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 81.3 / 80.3 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. ได้แบบพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหาร เศษส่วนสำหรับใช้ใน การปรับพื้นฐานนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี 2. ลดข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์เนื่องจากขาดทักษะการคำนวณเศษส่วนนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้ใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน  เพื่อได้ทราบผลการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แผนกบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google