งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการตัดเกลียวด้วยมือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการตัดเกลียวด้วยมือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการตัดเกลียวด้วยมือ
เรื่อง การพัฒนาทักษะการตัดเกลียวด้วยมือ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอนายพิพิธ อังติกุล สาขาวิชา เครื่องกล สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนถือเป็นตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ วัตถุประสงค์ของนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะต้องเรียนวิชาที่เป็นวิชาชีพช่างพื้นฐานเพื่อปรับพื้น เช่นวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น งานฝึกฝีมือ งานช่างยนต์เบื้องต้น งานไฟฟ้าเบื้องต้น งานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น งานเขียนแบบ เป็นต้น ในความเป็นจริง นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องช่างและความถนัดทางด้านช่างเลยแม้แต่น้อย เพราะเนื้อหาวิชาไม่ได้มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านช่าง แต่มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้วิชาหมวดสามัญเพื่อเป็นพื้นฐานอย่างกว้าง ให้นักเรียนได้หาจุดสนใจว่าตนเองจะหันไปศึกษาและประกอบอาชีพของตนในด้านใดบ้าง จึงเป็นเหตุทำให้นักเรียนที่มาเรียนทางด้านช่างอุตสาหกรรมขาดทักษะอย่างมาก

3 วัตถุประสงค์งานการวิจัย
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการตัดเกลียวด้วยมือ ได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และยังสามารถตัดเกลียวด้วยมือให้ได้ผลงานที่ได้ระดับ ฉาก และขนาด ได้ถูกต้องรวดเร็วตามแบบที่กำหนดไว้

4 ผลต่างคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึก
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนน เรื่องการพัฒนาทักษะการตัดเกลียวด้วยมือโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนน เรื่องการพัฒนาทักษะการตัดเกลียวด้วยมือโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คะแนนสอบ (เต็ม 10 คะแนน) ก่อนการใช้แบบฝึก หลังการใช้แบบฝึก ผลต่างคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึก 1 3 8 5 2 6 4 7 9 10

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
26 4 8 27 3 5 28 29 30 2 7 31 32 33 6 34 35 36 9 37 38 39 1 40 41 42 ผลรวม 95 327 232

6 สรุปผล การเปรียบเทียบคะแนนก่อนการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ และหลังการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เท่ากับ คะแนน ส่วนคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เท่ากับ คะแนน ผลต่างคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึก เท่ากับ คะแนน แสดงว่า นักเรียนมีทักษะการตัดเกลียวด้วยมือ ได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และยังสามารถตัดเกลียวด้วยมือให้ได้ผลงานที่ได้ระดับ ฉาก และขนาด ได้ถูกต้องรวดเร็วตามแบบที่กำหนดไว้

7 ชิ้นงาน ภาพประกอบ ทักษะงานตัดเกลียวด้วยมือ ชิ้นงาน

8 ภาพประกอบ Screw Pitch Gauge ลักษณะของดายส์แบบต่างๆ

9 ภาพประกอบ ด้ามจับดายส์

10 ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้งต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการตัดเกลียวด้วยมือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google