งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีการเงิน เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ นางสุนันทา ฤทธิ์บำรุง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 ปัญหาการวิจัย จากการสอนในรายวิชาการบัญชีการเงิน ปัญหาที่พบคือ นักศึกษา ไม่เข้าใจเรื่องการวิเคราะห์รายการค้าเป็นส่วน ใหญ่ เนื่องจากนักศึกษา จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งไม่มีพื้นฐานทางด้าน บัญชี และส่งผลให้คะแนน จากการทดสอบและการทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ ต่ำ บทเรียนเรื่องการวิเคราะห์รายการค้าเป็น บทเรียนที่เป็นพื้นฐานของการบันทึกรายการค้า ให้ถูกต้องจำเป็นที่ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจใน เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าให้ลึกซึ้ง ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะแก้ปัญหาการวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนโดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 75/75
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 75/75 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดฝึกปฏิบัติ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง เรียนและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือเด็ก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน คน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ อยุธยา กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย โดย เจาะจงคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ปีที่ 2 ห้อง 3B สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ มีนักเรียนจำนวน 7 คน

5 ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูล โดยดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ ติดต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา เพื่อขอ ความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบ นำแบบทดสอบ จำนวน 30 ข้อ ทดสอบกับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ดำเนินการสอนและให้นักเรียนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

6 ระเบียบวิธีวิจัย นำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ สรุปผลการพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อชุดฝึกปฏิบัติ นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติมา คำนวณหาค่าทางสถิติ วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียน

7 สรุปผลการวิจัย นักศึกษามีคะแนนระหว่างเรียนโดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย คะแนน จาก คะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อย ละ จากคะแนนเต็ม และนักศึกษา มีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ จากคะแนนเต็ม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา ความรู้ทักษะวิชาชีพทางการบัญชีของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบัญชี การเงิน เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ / ตามเกณฑ์ 75/75

8 สรุปผลการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมากที่สุด (μ = 4.71) เมื่อพิจารณาราประเด็น พบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับดีมากที่สุด ได้แก่ การ ใช้ชุดฝึกปฏิบัติช่วยให้ผู้เรียนสนใจในการ เรียน หลังจากใช้ชุดฝึกปฏิบัติผู้เรียน สามารถเข้าใจในหน่วยถัดไป การใช้ชุดฝึก ปฏิบัติสามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ดีขึ้น หลังจากใช้ชุดฝึกปฏิบัติสามารถช่วยส่งเสริมให้ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ชุดฝึก ปฏิบัติช่วยให้ผลคะแนนดีขึ้น ตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google