งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัย เรื่อง การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัย เรื่อง การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัย เรื่อง การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง อัตราส่วนกับนักศึกษาระดับชั้นปวช.1 ผู้วิจัย นางสาวสาลี ลิมปิรัชตกุล สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

2 ปัญหาในการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำ 2. นักเรียนขาดทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ 3. นักศึกษามีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์

3 จุดประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน ระดับชั้นปวช.1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์

4 ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
เครื่องมือ ขั้นดำเนินการ ทำการทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดฝึกเสริมทักษะ ทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบ

5 ขั้นดำเนินการ เครื่องมือ สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา แบบสอบถาม
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะ สถิติที่แสดงค่า E1/E2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ค่า t-test

6 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
ขั้นดำเนินการ เครื่องมือ วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ( X ) สรุปผล

7 สรุปผลการวิจัย ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน พบว่าชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ชุดที่ 1, 2 และ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ชุดฝึกเสริมทักษะทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33)


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัย เรื่อง การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google