งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 2
เรื่อง รายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป โดย นายภคพงศ์ นัยพัฒน์

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนมีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เนื่องจากผู้เรียนขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องรายการปรับปรุง ผู้เรียนวิเคราะห์รายการปรับปรุงไม่ได้ ผู้สอนใช้เอกสารประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนในเรื่องรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระหว่างก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการสอน

4 ระเบียบวิจัย ประชากร เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประชากร เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกพาณิชยการห้อง 1/6 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกพาณิชยการ จำนวน 40 คน ระยะเวลาในการทำวิจัย ภาคเรียนที่ 2 /2554 ตัวแปรศึกษา ตัวแปรอิสระ :- ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน ตัวแปรตาม :- ได้แก่ ผู้เรียนมีทักษะในการ เรียนรู้เพิ่มขึ้น

5 ระเบียบวิจัย เครื่องมือ 1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2
1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องรายการปรับปรุง 2. แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

6 ตารางข้อมูล แบ่งกลุ่มตาม คุณภาพ ทดสอบก่อนใช้ ชุดเอกสารประกอบการเรียน
ทดสอบหลังใช้ สรุป กลุ่มเก่ง 80 % % = % = % กลุ่มเก่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 2 เท่า กลุ่มปานกลาง 60 % % = % = % กลุ่มปานกลางมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 6 เท่า กลุ่มอ่อน 50 % % = % = % กลุ่มอ่อนมีอัตราลดลง กลุ่มอ่อนมาก 0 % - 49 % = % = % กลุ่มอ่อนมากมีอัตราลดลงเกือบจะผ่านหมด

7 สรุปผลการวิจัยพบว่า

8 ประโยชน์ที่ได้รับ เอกสารประกอบการเรียนนี้ทำให้ครูวางแผนในการสอนได้ง่ายขึ้น เนื้อหากระชับไม่ต้องมากแต่เข้าใจง่าย นักเรียนมีการเรียนรู้มากขึ้นดังปรากฏที่ตารางก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนพบว่านักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน ในวิชาบัญชีเบื้องต้น 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google