งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ ทักษะพัฒนาการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมโดยใช้ชุดสอนซ่อมเสริมของนักศึกษาชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “ ทักษะพัฒนาการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมโดยใช้ชุดสอนซ่อมเสริมของนักศึกษาชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “ ทักษะพัฒนาการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมโดยใช้ชุดสอนซ่อมเสริมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ” โดย นางสาวสรชา เฟื่องสังข์

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา 2. เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 50% ของคะแนนเต็ม

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาทักษะพัฒนาการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนซ่อมเสริม

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ภาพประกอบ 1 ตัวแปรอิสระ *ชุดสอนซ่อมเสริมรายวิชาการภาษีอากร เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตัวแปรตาม *คะแนนการสอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ก่อนเรียนและหลังเรียน

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จำนวน 35 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลากมา จำนวน 10 คน

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
. ชุดสอนซ่อมเสริมรายวิชาการภาษีอากร เรื่องการ คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

7 สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษามีทักษะในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มากยิ่งขึ้น 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนโดย ใช้ชุดซ่อมเสริม เรื่องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่น้อยกว่า 50% ของคะแนนเต็ม

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. ผู้เรียนเกิดทักษะเกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาและสามารถนำวิธีการคำนวณไปใช้ในการจัดทำ ภาษีนิติบุคคลต่อไปได้ 2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาร่วมกันกับการเรียนใน วิชาการบัญชีได้

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. ผู้สอนนำชุดสอนซ่อมเสริมรายวิชาการภาษีอากร เรื่องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไปใช้สอนในห้องเรียนปกติซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 2. ควรมีการใช้ชุดสอนซ่อมเสริมวิชาอื่นๆ เพื่อส่งเสริมในด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนต่อไป

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “ ทักษะพัฒนาการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมโดยใช้ชุดสอนซ่อมเสริมของนักศึกษาชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google