งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ABAT วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ABAT วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ABAT วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง ปีที่ ๑ ABAT นายมนต์ชัย สุวรรณหงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 ปัญหาของการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ...ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ... นักเรียนที่เรียนอ่อนไม่สนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก น่าเบื่อ มีกฎ สูตรมาก แบบฝึกหัดมาก นักเรียนที่เรียนเก่งไม่สนใจ ให้ความช่วยเหลือเพื่อน การเรียนรู้เป็นลักษณะการแข่งขันคนที่เรียนเก่งได้คะแนนดี จะพยายามเรียนให้ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้รับการยกย่อง ไม่มีการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้เรียน การพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่ดีเท่าที่ต้องการ ดังนั้นการเรียนแบบร่วมมือจึงเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน และทักษะทางสังคมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเพื่อน และแต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนร่วมกัน

3 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
วัตถุประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ...ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ... 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 2. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

4 เหตุผลของการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ...ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ... ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้นโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง ปีที่ ๑ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา กรอบแนวคิดในการวิจัย ...ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ... ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น แบบฝึกทักษะเรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

6 ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. จัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 4. การจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 5. คิดค่าทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 6. สรุปผลการวิจัย 7. เขียนรายงานการวิจัย

7 แบบฝึกทักษะ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
...ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ...

8 สรุปผลการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ...ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ... แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป สำหรับฝึกทักษะตรรกศาสตร์ เบื้องต้น จำนวน ๑๒ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเนื้อหารายละเอียด และแบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป สำหรับฝึกทักษะตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ๘๙.๗๑/๙๔.๑๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทั่วไป เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น หลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ สำหรับฝึกทักษะตรรกศาสตร์ เบื้องต้น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕

9 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริหารสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ใน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การฝึกทักษะให้กับวิทยาลัยฯ 2. ครูทุกท่านสามารถนำผลการวิจัยไป พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ ฝึกทักษะ

10 1. ควรมีการวิจัยในระดับชั้นเรียนอื่นด้วย เพื่อจะได้สร้างแบบฝึกทักษะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ...ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ... 1. ควรมีการวิจัยในระดับชั้นเรียนอื่นด้วย เพื่อจะได้สร้างแบบฝึกทักษะ 2. ควรจะได้มีการศึกษาเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้ แบบฝึกทักษะกับวิธีสอนแบบอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ABAT วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google