งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุกัญญา กันศิริ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ปัญหาการวิจัย นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลให้คะแนนจากการทดสอบและการทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ ต่ำ ต้องทำการสอนหลายครั้ง บทเรียนเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ค่าขนส่งเป็นบทเรียนที่เป็นพื้นฐานของการบันทึกรายการค้าเกี่ยวกับสินค้า จำเป็นที่ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจในเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ค่าขนส่งให้ลึกซึ้ง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ค่าขนส่งของนักเรียนโดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 75/75 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ระเบียบการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่งของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีรายละเอียดดังนี้ 1. ประชากรและลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 2. การสร้างและพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลด 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลด

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
4. การสร้างและพัฒนา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลด 5. การใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ส่วนลด 6. การสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 8. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ประชากรและลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ที่เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 5 ห้องเรียน รวม 101 คน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย ซึ่งห้องที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่างคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ห้อง 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 23 คน เป็นห้องที่ผู้วิจัยทำการสอน

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
สรุปผลการวิจัย 1. นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ จากคะแนนเต็ม และนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ จากคะแนนเต็ม 2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพทางการบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าขนส่ง โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ 75/75 ตามเกณฑ์

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมากที่สุด (μ = 4.84) เมื่อพิจารณาราประเด็น พบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับ ดังนี้ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงาน ช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้น และช่วยให้ผลคะแนนดีขึ้น ตามลำดับ

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา
ข้อเสนอแนะ 1. การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ควรคำนึงถึงความรู้พื้นฐานและวุฒิภาวะของผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างบรรยากาศและเสริมแรงอย่างเหมาะสม เพื่อจะได้ส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ 2. ควรนำชุดฝึกปฏิบัติไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่นในระดับที่สูงกว่าเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมที่เคยเรียนมา 3. ควรมีชุดฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google