งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย อาจารย์ดุจเดือน รื่นนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ Dusit Commercial College

2 ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การนำเสนอผลงานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

3 ปัญหาการวิจัย ปัจจุบัน การเรียนการสอนภาษาไทย ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ เพราะไม่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ภาษาไทยเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นภาษาประจำชาติของเรา จึงเกิดความเบื่อหน่าย ทำให้ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง เขียนหนังสือผิด จับใจความไม่ได้

4 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากไม่เห็นความสำคัญ
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย เพราะใช้ภาษาพูดอ่านเขียนในชีวิตประจำวัน เพื่อสื่อสารกันพอเข้าใจ ผู้เรียนสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่กระตุ้นความสนใจได้มากกว่า วิธีการเรียนการสอนแบบเดิมๆ

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest)

6 ตารางสรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การทดสอบ X S.D D t df Sig(I-tailed) ก่อนเรียน 16.63 1.79 8.60 1.75 26.857 29 0.05 หลังเรียน 25.23 1.78 ภายหลังจากที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7 ตารางสรุปผลการวิจัย รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ X S.D
1.บทเรียนนี้สามารถใช้ได้ง่าย 4.17 0.65 มาก 2.บทเรียนนี้ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 4.33 0.57 3.บทเรียนนี้ทำให้นักศึกษามีความรู้ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 4.สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้จริง 5.นักศึกษาชอบการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4.50 0.51 มากที่สุด 6.การนำเสนอเนื้อหาในบทเรียนมีความน่าสนใจ 4.66 0.48 7.ภาพประกอบบทเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 8.ตัวอักษรในบทเรียนมีขนาดเหมาะสมและอ่านง่าย 9.ความยาวของบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลา 10.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้นักศึกษาเรียนได้อย่างสนุก ค่าเฉลี่ยรวม X 4.37

8 ตารางสรุปผลการวิจัย ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจมากที่สุดคือ การนำเสนอเนื้อหาบทเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจรวมทุกรายการ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.37

9 สรุปผลการวิจัย ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ซึ่งหมายความว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยสามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้ได้ถูกต้องร้อยละ ซึ่งเป็นข้อมูลสนับสนุนว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ เพราะการนำเสนอบทเรียนในลักษณะนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้หลังการเรียนรู้

10


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google