งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
เรื่อง   การศึกษาผลการใช้เกมฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 ห้อง YA01 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ผู้วิจัย นางสาวอักษร ตปนียกุล

2 วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ความคิด โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นวรรณคดีที่ให้เห็นถึงการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว อีกทั้งยังให้ความเพลิดเพลินในการอ่านเนื้อเรื่อง และให้ผู้อ่านเกิดความทราบซึ้งในวรรณคดีไทย แต่นักเรียนบางคนอาจจะเกิดปัญหาไม่สามารถจดจำเนื้อหาและคำศัพท์ในเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจรายละเอียดของเรื่องมหาเวสสันดร พร้อมทั้งจดจำเนื้อหาและคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยใช้เกมฝึกทักษะซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ เพราะเกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆที่ครูมอบหมายให้ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมหาเวสสันดรชาดก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และประเมินความสามารถของตนเองได้โดยใช้เกมฝึกทักษะ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพการศึกษา ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ปัญหาการวิจัย

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ห้อง YA01 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย โดยใช้เกมฝึกทักษะ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ตัวแปรอิสระ วิธีการสอนโดยการ ใช้เกมฝึกทักษะ

5 นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 ห้องYA01 จำนวน 14 คน
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 ห้องYA01 จำนวน 14 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือการวิจัย 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องมหาเวสสันดรชาดก แบบเติมคำ 31 ข้อ 2. เกมฝึกทักษะ เรื่องมหาเวสสันดรชาดก

6 สรุปผล จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 ห้อง YA01 ที่เรียนวิชาภาษาไทยโดยการเล่นเกมฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เกี่ยวกับเนื้อหา และคำศัพท์ เรื่องมหาเวสสันดรชาดกหลังการทดลองสูงกว่าก่อน การทดลอง และพฤติกรรมของนักเรียนมีความสนุกสนาน และ ตั้งใจเรียน

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
วิธีสอนโดยใช้เกม เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่น เกมตามกติกา และนำเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อ สรุปการเรียนรู้ ซึ่งทำให้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนาน และท้าทายความสามารถโดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ทำให้ได้รับ ประสบการณ์ตรง เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google