งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)
การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
ชื่อผู้วิจัย นายอิศรา ประถมปัทมะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

3 ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง พลังงานชีวมวล โดยใช้ชุดสื่อวีดีทัศน์

4 1. นักศึกษาขาดความสนใจใฝ่ที่จะศึกษา
ความสำคัญของปัญหา 1. นักศึกษาขาดความสนใจใฝ่ที่จะศึกษา 2. ครูผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้ใช้วิธีการ บรรยายหรืออธิบาย 3. นักศึกษาจะไม่ให้ความร่วมมือในการ เรียนการสอนจึงส่งผลให้เกิดความเบื่อ หน่ายและไม่น่าสนใจทั้งผู้สอนและผู้เรียน

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ( ) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/1 เรื่อง พลังงานชีวมวล ที่สอนโดยใช้ชุดสื่อวีดิทัศน์

6 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง พลังงานชีวมวล ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/1 เรื่อง พลังงานชีวมวล ที่สอนโดยใช้ชุดสื่อวิดีทัศน์

7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น ปวช.2/1 จำนวน 15 คน ตัวแปรที่ศึกษา

8 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุด สื่อวีดิทัศน์กับ
กลุ่มนักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง พลังงานชีวมวล 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการเรียนของ นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2/1 และมีความรู้ ความเข้าใจในพลังงานชีวมวลที่ถูกต้อง

9 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนสาขาวิชา เครื่องกล สาขางานยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ทั้งหมดจำนวน 15 คน

10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ( ) เรื่อง พลังงานชีวมวล ของนักเรียนชั้น ปวช.2/1 โดยใช้ชุด สื่อวิดีทัศน์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้

11 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ( )

12 คะแนน ร้อยละ X S.D. คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน

13 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ( ) เรื่อง พลังงานชีวมวล ของนักเรียนชั้นปวช.2/1 ที่สอนโดยใช้ชุด สื่อวีดิทัศน์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 1.3 (S.D. = 2.91) ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.8 (S.D. = 1.72)

14 ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ( ) เรื่อง พลังงานชีวมวล ของนักเรียนชั้นปวช.2/1 ที่สอนโดยใช้ชุด สื่อวีดิทัศน์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 1.3 (S.D. = 2.91) ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.8 (S.D. = 1.72) ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

15


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการเรียนการสอน (ชั้นเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google