งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการในการประกอบธุรกิจของตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการในการประกอบธุรกิจของตนเอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการในการประกอบธุรกิจของตนเอง

2 จัดทำโดย 1. นายสัตยา อิ่มทอง รหัสนิสิต นางสาววนัสนันท์ สิริวุฒิชาภิรัชต์ รหัสนิสิต นางสาวธีราพร ผดุงพันธ์ รหัสนิสิต นางสาวศศิพิมล สุขา รหัสนิสิต นายศุภกิจ เพิ่มสวัสดิ์ รหัสนิสิต

3 หัวข้อในการนำเสนอ ค้นหาสิ่งที่ต้องการจะทำ เลือกธุรกิจที่เหมาะสม
วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ สร้างเป้าหมาย วางกลยุทธ์ แผนงานและแผนงบประมาน สร้างพันธมิตร ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ สรุป

4 ค้นหาสิ่งที่ต้องการจะทำ
การค้นหาสิ่งที่ต้องการจะทำคือการคิดรูปแบบของธุรกิจโดยคิดว่าเราจะทำอะไร โดยไอเดียนั้นอาจจะเกิดจากการตั้งคำถาม การเช่นทำไมตรงนี้ไม่มี ทำไมตรงนั้นไม่มี เพื่อหาไอเดียในการสร้างธุรกิจเพื่อหาสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ของคำถามของเราได้

5 เลือกธุรกิจที่เหมาะสม
ขั้นตอนต่อมาเราควรจะหาธุรกิจที่เหมาะสมกับตัวเราเช่น เลือกจากความถนัด เลือกธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่น เฟรนไชน์ เลือกธุรกิจที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงเพื่อเพิ่มเติมส่วนที่ขาด เมื่อเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเองได้แล้วจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าตนเองถนัดแบบไหน การเลือกธุรกิจที่ไม่เหมาะสมกับตนเองนั้นจะทำให้ตัวเองนั้นเหนื่อยอีกทั้งธุรกิจยังไม่เติบโตอีกด้วย ปัจจุบันธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือการขายผ่านระบบออนไลน์หรือ E – Commerce เพราะนอกจากจะขายได้ง่ายดายแล้วยังประหยัดต้นทุนในการทำธุรกิจได้อีกด้วย

6 วิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ
ในขั้นตอนนี้เราควรรู้ว่าความเสี่ยงของเราเกิดขึ้นจากอะไรบ้างและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์แล้วให้เพิ่มเติมการแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วย เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ และนอกจากนั้นเราควรจะวิเคราะห์ธุรกิจตามหลักของ S.W.O.T และ 6P อีกด้วยเพื่อเสริมความสามารถในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

7 สร้างเป้าหมาย เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการวางเป้าหมาย การวางเป้าหมายนั้นเพื่อเพิ่มกำลังใจอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว การตั้งเป้าหมายควรตั้งไว้ทั้งหมด 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (1 – 5 ปี ) เพื่อกำหนดเป้าหมายใกล้ๆ ระยะกลาง ( 5 – 10 ปี ) เป้าหมายระยะกลางนั้นมีเพื่อดูทิศทางของธุรกิจว่าจะสามารถอยู่ได้นานถึงเท่าไหร่ ระยะยาว ( 10 ปี ขึ้นไป ) เพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุด การสร้างเป้าหมายนั้นสามารถช่วยกระตุ้นความพยายามในการทำงานได้อย่างดี

8 วางกลยุทธ์ เมื่อทำธุรกิจแล้วเราควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ ตลาด ความสามารถของคู่แข่ง ฯลฯ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ เพราะนอกจากจะทำให้ธุรกิจอยู่รอดแล้วยังสามารถเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ที่ดีนั้นควรเปลี่ยนแปลงความสภาวะของโลกอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกทาง และเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องหรูหราแต่สามารถตอบโจทย์ของผู้ต้องการได้ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์

9 แผนงานและแผนงบประมาน
แผนงานและแผนงบประมานนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นได้ว่าธุรกิจนั้นๆ ได้กำไรหรือขาดทุน การวางแผนงานที่เหมาะสมจะช่วยให้เจ้าของสามารถลดต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ นอกจากนั้นแผนงบประมานจะช่วยให้เจาของสามารถวิเคราะห์ทิศทางของธุรกิจว่าควรปรับธุรกิจของตัวเองไปทิศทางใดได้อย่างเหมาะสม

10 สร้างพันธมิตร เคยมีคำกล่าวที่ว่า “การกำจัดศัตรูที่ดีที่สุด คือการนำเขามาเป็นมิตร” จะเห็นได้ว่าการสร้างพันธมิตรนั้นนอกจากจะลดศัตรูลงได้แล้วยังสามารถส่งเสริมธุรกิจของเราให้มั่นคงได้อีกด้วยเพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุน สร้างโอกาส ยังสามารถลดคู่แข่งลง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายขององค์กร ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจได้มากกว่าธุรกิจที่ไม่มีพันธมิตร

11 ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้
นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแผนงานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามแผนงานถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดควรปฏิบัติให้เป็นนิสัยเพื่อให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

12 สรุป จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในหารสร้างธุรกิจของตนเองนั้นไม่ยากเพียงแต่ต้องมีความเข้าใจ อดทน และความพยายามที่มากกว่าปกติเมื่อปฏิบัติได้แล้วคุณเองก็สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการในการประกอบธุรกิจของตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google