งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง SWOT Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง SWOT Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength) มีทรัพยากรทางด้านการเงินที่ดีพอ มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสูง มีขีดความสามารถในการผลิตดีเยี่ยม มีทักษะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ -มีการรณรงค์การโฆษณาที่ดีเยี่ยม -มีข้อได้เปรียบทางต้นทุน

2 จุดแข็ง (Strength) (ต่อ)
-เป็นเจ้าของสิทธิบัตรทางด้านเทคโนโลยี -มีการผลิตแบบประหยัดตามขนาด (Economy of scale) -พนักงานทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีกับ กลยุทธ์ของหน่วยงาน -กิจการเป็นผู้นำทางด้านการตลาด -หน่วยงานที่สำคัญมีความสามารถหลัก (Core Competencies) ฯลฯ

3 จุดอ่อน(Weakness) ทิศทางแผนกลยุทธ์ไม่มีความชัดเจน -อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆล้าสมัย -ขาดการบริหารที่เจาะลึก และความรู้ ความสามารถ -ขาดทักษะบางประเภทไป -ไม่มีการจดบันทึก การติดตามการนำ แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ -ไม่มีการทำ R&D

4 จุดอ่อน (Weakness) (ต่อ)
-มีปัญหาในการปฏิบัติงานภายในเกิดขึ้น ทั่วทั้งองค์กร -ภาพลักษณ์ทางการตลาดอยู่ในเกณฑ์แย่ -สายงานของตัวผลิตภัณฑ์ มีลักษณะแคบ -เครือข่ายการจำหน่ายแย่มาก -ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าคู่แข่ง ฯลฯ

5 โอกาส (Opportunity) -ความสามารถในแง่การให้บริการกับลูกค้า
หรือการขยายตลาดใหม่ -ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ -การขยายผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความ จำเป็นของลูกค้า -มีความสามารถในการสร้างความเจริญ เติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีอุปสงค์มาก -มีการผสมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไปด้วย ฯลฯ

6 อุปสรรค (Threat) -คู่แข่งขันมีต้นทุนที่ต่ำกว่า
-อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมี ความผันผวนค่อนข้างมาก -กฎหมายกีดกันทางการค้าของต่างประเทศ -พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว -เศรษฐกิจมีภาวะตกต่ำ -เทคโนโลยีของการผลิตมีการเปลี่ยนแปลง อย่างมาก ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง SWOT Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google