งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2 แผนการเงิน/งบประมาณกับ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เหมือนกัน หรือ แตกต่างกันอย่างไร ใช้แทนกันได้หรือไม่ ใครเป็นคนรับผิดชอบทำแผนนี้ มีขั้นตอนในการทำอย่างไร

3 แผนการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ผลการดำเนินงานที่เป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กรธุรกิจและการเงินขององค์กร รายรับสุทธิ รายรับสุทธิยิ่งสูงเท่าใด ถือเป็นความสำเร็จขององค์กรเท่านั้น ในโลกแห่งความเป็นจริง คือ ในบางครั้งวัตถุประสงค์ทางการเงินเป็นเป้าหมายระยะสั้น และการเพิ่มรายได้สุทธิอาจจะทำได้ในระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาว ด้วยเหตุนี้แผนการเงินขององค์กรจึงต้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการเงินถูกวางไว้ในระยะยาว

4 ทำไมจึงทำแผนนี้ ระบบ QA ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงิน และงบประมาณ หรือ องค์กรเราจำเป็นต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

5 แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุน ต่าง ๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่น ๆ ที่องค์กรได้รับ

6 แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
มีการจัดสรรงบประมาณ และการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียด การใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรได้

7 ลองประเมินตนเอง องค์กรมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันหรือไม่ องค์กรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถาบันหรือไม่ องค์กรมีการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดำเนินการตามแผน เงินรายได้สถาบัน เงินบริจาค องค์กรมีการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำงบประมาณประจำปี หรือไม่

8 หากไม่มีและต้องทำเพราะจำเป็นหรือเห็นความสำคัญ: ต้องมีข้อมูล
ผลการใช้เงิน: ข้อมูลอดีต เพื่อ? รายงานประจำปี รายงานรายรับขององค์กร รายจ่ายขององค์กร แผนการใช้เงิน: ข้อมูลอนาคต เพื่อ? แผนการใช้เงิน: งานประจำ แผนการใช้เงิน: งานขับเคลื่อนกลยุทธ์

9 หากต้องทำเพราะจำเป็นและ เห็นความสำคัญ: ต้องรู้จักตนเอง
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการเงินขององค์กรโดยใช้เครื่องมือ SWOT จุดแข็ง - จุดอ่อน โอกาส - อุปสรรค การวิเคราะห์สมรรถนะทางการเงิน สมรรถนะที่จำเป็น สมรรถนะที่เป็นจริง

10 หากต้องทำเพราะจำเป็นและ เห็นความสำคัญ: ต้องมีกลยุทธ์
ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ เช่น การจัดหาเงิน การจัดสรรเงิน การติดตามการใช้จ่าย การบริหารจัดการ (เพื่อได้งานมากที่สุด ใช้เงินน้อยที่สุด) ระบบอำนวยการสะดวกเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน

11 ความสามารถขององค์กรในการบริหารการเงินและงบประมาณ
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


ดาวน์โหลด ppt การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google