งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop. Workshop 1 • แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ในฐานะที่กลุ่มของท่านเป็นผู้บริหาร ระดับกลาง ได้รับมอบหมายจาก ผู้บริหารระดับสูงให้ทำการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศในความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop. Workshop 1 • แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ในฐานะที่กลุ่มของท่านเป็นผู้บริหาร ระดับกลาง ได้รับมอบหมายจาก ผู้บริหารระดับสูงให้ทำการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศในความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop

2 Workshop 1 • แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ในฐานะที่กลุ่มของท่านเป็นผู้บริหาร ระดับกลาง ได้รับมอบหมายจาก ผู้บริหารระดับสูงให้ทำการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศในความ รับผิดชอบของท่านอย่างน้อย 1 งาน ขอให้ท่านนำเสนอกระบวนการในการ พัฒนาระบบฯ ได้แก่ 1. เหตุผลของการพัฒนา 2. ทีมงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3. ระยะเวลา ขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการปรับเปลี่ยนระบบ 4. วัสดุอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 5. ฐานข้อมูล 6. ระบบเครือข่าย 7. การบำรุงรักษาระบบ 8. ความคุ้มค่า และผลที่คาดว่าจะได้รับ

3 Workshop 2 • แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ขอให้นักศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการ วิจัยและการจัดการความรู้ในประเด็น ต่างๆ ได้แก่ 1. การดำเนินการ ( การวิจัยทำอย่างไร การจัดการความรู้ทำอย่างไร ) 2. ชนิดของความรู้ (Explicit, Tacit knowledge) 3. จุดเน้นของความรู้ ( เน้นอะไร ความ แม่นยำ หรือประโยชน์ ) 4. สมมุติฐาน ( มีหรือไม่มี ) 5. จุดเริ่มต้นดำเนินการ ( เริ่มต้น อย่างไร ) 6. เป้าหมายหลัก ( หาอะไร ) 7. ตัวแปรที่นำมาศึกษา ( ตัวแปรมากหรือ น้อย ) 8. ภาษาที่ใช้ ( เขียนอย่างมั่นใจ หรือไม่ มั่นใจ ) 9. การค้นพบ ( สุดท้ายพบอะไร ) 10. จุดสิ้นสุด ( มีจุดสิ้นสุด ณ จุดใด ) 11. อื่นๆ

4 Workshop 3 แบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสมมติกันตั้งธุรกิจ E-Commerce ขึ้นมา 1 ธุรกิจ วิเคราะห์ และนำเสนอดังนี้ 1. ธุรกิจของกลุ่มทำอะไร ทำไมจึงเป็น E- Commerce 2. ธุรกิจของกลุ่มท่านจัดอยู่ประเภทไหน เพราะ อะไร 3. จงบอกวิธีการดำเนินการของกลุ่มท่านในแต่ ละขั้นตอน ได้แก่ 3.1 ขั้นการสำรวจเบื้องต้น 3.2 ขั้นการวิเคราะห์ความต้องการ 3.3 ขั้นการออกแบบระบบ 3.4 ขั้นการจัดหาอุปกรณ์ของระบบ 3.5 ขั้นการติดตั้งระบบและการบำรุงรักษา ให้ครอบคลุมทั้งในด้านการทำตลาด การส่งเสริม การขาย การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า การ บริการหลังการขาย และการรักษาความปลอดภัย 4. บอกข้อดี ( ประโยชน์ ) ของการทำธุรกิจของ กลุ่มท่าน 5. บอกข้อเสีย ( ข้อจำกัด ) ของการทำธุรกิจของ กลุ่มท่าน

5 THE END


ดาวน์โหลด ppt Workshop. Workshop 1 • แบ่งกลุ่มนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ในฐานะที่กลุ่มของท่านเป็นผู้บริหาร ระดับกลาง ได้รับมอบหมายจาก ผู้บริหารระดับสูงให้ทำการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศในความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google