งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสาระสำคัญของการจ้างคณาจารย์ ประจำที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างคณาจารย์ประจำที่มีอายุครบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสาระสำคัญของการจ้างคณาจารย์ ประจำที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างคณาจารย์ประจำที่มีอายุครบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสาระสำคัญของการจ้างคณาจารย์ ประจำที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างคณาจารย์ประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลว. 17 ก.พ. 2552) โดย นายชัชพล โพธิสุวรรณ กองบริหารงานบุคคล

2 สรุปสาระสำคัญของการจ้างคณาจารย์ประจำ ที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หลักการ เป็นตำแหน่งที่ส่วนงานขาดแคลน ส่วนงานต้องมีอัตรา ว่างรองรับ ใช้งบประมาณของส่วนงานในการจ้าง ทำสัญญาจ้าง เป็นปี ไม่ใช่สิทธิ (ข้อ 1) หลักการ เป็นตำแหน่งที่ส่วนงานขาดแคลน ส่วนงานต้องมีอัตรา ว่างรองรับ ใช้งบประมาณของส่วนงานในการจ้าง ทำสัญญาจ้าง เป็นปี ไม่ใช่สิทธิ (ข้อ 1) คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้าง (ข้อ 2) คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการต่อสัญญาจ้าง (ข้อ 2) วิธีการจ้าง (ข้อ 4) วิธีการจ้าง (ข้อ 4) การประเมินผู้ที่ได้ต่อสัญญาจ้าง (ข้อ 5) การประเมินผู้ที่ได้ต่อสัญญาจ้าง (ข้อ 5) ผู้ได้รับการต่อสัญญาจ้างต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ (ข้อ 6) ผู้ได้รับการต่อสัญญาจ้างต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ (ข้อ 6) ผู้ได้รับการต่อสัญญาจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอน วิจัย หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ (ข้อ 7) ผู้ได้รับการต่อสัญญาจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะการสอน วิจัย หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถดำรงตำแหน่งบริหาร ได้ (ข้อ 7) ผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม,ปัญหาสุขภาพเลิกจ้างก่อนครบ สัญญาจ้างได้ (ข้อ 8) ผลการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม,ปัญหาสุขภาพเลิกจ้างก่อนครบ สัญญาจ้างได้ (ข้อ 8)

3 ขั้นตอนและแนวทางการจ้าง คณาจารย์ประจำที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างคณาจารย์ประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลว. 17 ก.พ. 2552)

4 1.ส่วนงานวางแผนอัตรากำลังโดยวิเคราะห์ ความจำเป็น ความขาดแคลน และความ ต้องการของตำแหน่งที่ต้องการจ้างและ นำเสนอคณะกรรมการบริหารส่วนงาน พิจารณา

5 2. เมื่อกรรมการบริหารส่วนงานพิจารณา เห็นชอบ และได้ตำแหน่งที่ต้องการจ้าง แล้ว ให้แจ้งผู้ที่เข้าข่ายได้รับการต่อ สัญญาจ้าง ส่งแบบรายงานภาระงานทาง วิชาการในการขอต่อสัญญาจ้าง

6 3. ส่วนงานโดยความเห็นของคณะ กรรมการบริหารส่วนงานตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้เข้าข่ายได้รับการต่อสัญญา จ้าง ตามแบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระ งานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณา ให้ต่อสัญญาจ้าง คณาจารย์ประจำที่มีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์

7 4. หากผู้เข้าข่ายได้รับการต่อสัญญาจ้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติครบ ให้ส่วนงานเสนอ มหาวิทยาลัย (พร้อมเอกสารหลักฐาน) เพื่อเสนอให้ ก.บ.อนุมัติต่อสัญญาจ้าง ต่อไป

8 5. เมื่อ ก.บ.อนุมัติ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ ส่วนงานทราบ และให้ส่วนงานดำเนินการ แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง และรายงานให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป


ดาวน์โหลด ppt สรุปสาระสำคัญของการจ้างคณาจารย์ ประจำที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างคณาจารย์ประจำที่มีอายุครบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google