งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จะเริ่ม อย่างไร ผู้ที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบในการ เสนอขอตำแหน่ง ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและเสนอขอ ตำแหน่งได้แล้ว 1. ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินในขอตำแหน่งฉบับล่าสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จะเริ่ม อย่างไร ผู้ที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบในการ เสนอขอตำแหน่ง ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและเสนอขอ ตำแหน่งได้แล้ว 1. ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินในขอตำแหน่งฉบับล่าสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จะเริ่ม อย่างไร ผู้ที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบในการ เสนอขอตำแหน่ง ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและเสนอขอ ตำแหน่งได้แล้ว 1. ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินในขอตำแหน่งฉบับล่าสุด รวมถึงเอกสาร / แบบฟอร์มที่จะใช้ ประกอบการเสนอขอแต่งตั้ง 2. วางแผนล่วงหน้า 2. ตั้งเป้าหมายกำหนดระยะเวลาที่ เขียนผลงานเสร็จ 3. เตรียมสะสมผลงาน เช่น คำสั่ง แต่งตั้ง 3. รวบรวมผลงาน 4. เขียนขั้นตอนการทำงานตาม หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในรูปของ ไฟล์ข้อมูล เพื่อสะสมไว้ก่อนเมื่อ 4. เริ่มเขียนผลงานในรูปแบบของ คู่มือ

3  กำหน ดชื่อ เรื่อง  ศึกษา ค้นคว้ าและ อ่าน  เริ่มเขียนวิธี และเทคนิคการทำงาน  ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข / พัฒนา และข้อเสนอแนะ  กำหนดขอบเขต ของงานที่จะเขียน


ดาวน์โหลด ppt จะเริ่ม อย่างไร ผู้ที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบในการ เสนอขอตำแหน่ง ผู้ที่มีคุณสมบัติครบและเสนอขอ ตำแหน่งได้แล้ว 1. ศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินในขอตำแหน่งฉบับล่าสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google