งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสรรตำแหน่งและการคัดเลือก เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสรรตำแหน่งและการคัดเลือก เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสรรตำแหน่งและการคัดเลือก เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับราชการ
โดย... กลุ่มบริหารงานบุคคล 22-23 ธันวาคม 2555

2 ที่มา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2543 ยกเว้น สัญญานักเรียนทุนของ สป.สธ. ภาระงานที่เพิ่มขึ้น 1 2

3 การดำเนินการ ขออนุมัติคณะรัฐมนตรี กำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ตั้งแต่ปี ปี 2555 : แผนความต้องการกำลังคน 5 ปี (พ.ศ ) สลค. ส่งเรื่องคืนให้ทบทวนจำนวนและภาระงาน รวมทั้ง ให้ทำการศึกษาร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เรื่อง แนวทางการจัดอัตรากำลังและการพัฒนาระบบการจ้างงานแนวใหม่

4 ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาลูกจ้างชั่วคราว ของกระทรวงสาธารณสุข
ความต้องการเพิ่มใหม่ในช่วง 3 ปี (ปี 2555 – 2557) จากจำนวนลูกจ้าง ในระบบ 30,188 อัตรา ขอตำแหน่งข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา ขอเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข 25% 7,547 อัตรา

5 ขอตำแหน่งข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา
ขอตำแหน่งข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา ขอตำแหน่งข้าราชการ 10,494 อัตรา บรรจุลูกจ้างชั่วคราว 7,547 อัตรา บรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล 2,947 อัตรา (3 สายงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ปี 2555 ขอตำแหน่งข้าราชการ 7,547 อัตรา ปี 2556 ไม่รวมนักเรียนทุนรัฐบาล 3 สาย ขอตำแหน่งข้าราชการ 7,547 อัตรา ปี 2557

6 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 11 ธ.ค. 2555
มาตรการเร่งด่วน (ระยะสั้น) 2 มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ (ระยะยาว) 3 แนวทางการขับเคลื่อนการนำมาตรการระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ

7 1 มาตรการเร่งด่วน (ระยะสั้น) 1.1 1.2 1.3 1.4
จัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ ปี รวม 30,188 อัตรา ปี 56 จำนวน 10,494 อัตรา (เพิ่มใหม่ 5,499 / ว่างที่มีอยู่ 2,048 / ใช้บรรจุนร.ทุนรัฐบาล 3 สาย 2,947) ปี จำนวนปีละ 7,547 อัตรา 1.2 ให้ สธ. จัดลำดับความสำคัญของสายงาน/กระจายอัตราข้าราชการตามภาระงานและความขาดแคลน 1.3 เสนอ ครม.ขอยกเลิกยุบตำแหน่งเกณียณ ฯ ใน สป. ตามมติ ครม. เมื่อ 3 , 31 พ.ค. 54 และ 10 เม.ย. 55 1.4 ให้ สป.จัดทำรายละเอียดอัตรากำลังในภาพรวม

8 2 3 มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ (ระยะยาว) 2.1 2.2 2.3
ทบทวนบทบาทภารกิจ/ปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ 2.2 พัฒนาระบบการบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ 2.3 ปรับระบบการบริหารงบประมาณ 3 แนวทางการขับเคลื่อนการนำมาตรการระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ

9 พิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลนกำลังคน
เกณฑ์การจัดสรร พิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลนกำลังคน ของสถานบริการสุขภาพในเครือข่ายบริการ 12 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/โรงพยาบาลชุมชน 1 โรงพยาบาลทั่วไปในถิ่นทุรกันดาร 2 โรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ 3 โรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่อง 4 โรงพยาบาลทั่วไปที่มีภาระงานหนัก 5 หน่วยงานที่มีภารกิจด้านบริการเด็ก/เยียวยา 6 โดยมีเงื่อนไขให้ตรึงตำแหน่งไว้ภายในเครือข่ายบริการ ที่ได้รับจัดสรรตำแหน่ง

10 เกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
1. ยึดหลักคุณธรรม 2. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด

11 ข้อมูลประกอบการพิจารณา
กรอบความต้องการ ตารางแสดงการจัดสรร

12 กำหนดเกณฑ์การจัดทำกรอบอัตรากำลัง
1.กรอบความต้องการจากแผนกำลังคนด้านสุขภาพ ปี 2555 – 2560 (ไม่ได้วิเคราะห์กรอบ สายงานเจ้าพนักงานไว้) 2.จำนวนลูกจ้างชั่วคราวในส่วนภูมิภาคและในวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 3.จำนวนตำแหน่งเพิ่มใหม่และตำแหน่งว่าง ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 7,547 อัตรา (5, ,048)

13 แนวทางการจัดสรรและการกระจายอัตรากำลังคน
1.ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด 2.จัดสรรให้เครือข่ายบริการตามจำนวนลูกจ้างชั่วคราว 3.สำหรับปีงบประมาณ 2556 เริ่มบรรจุสำหรับลูกจ้างที่จ้างไว้ตั้งแต่ก่อนปี 2549 จนถึงปี 2551 4.การบรรจุแต่งตั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด

14 วิธีดำเนินการ 1 2 ประชุมชี้แจง จนท.ของจังหวัด  22-23 ธ.ค.55 3
ประชุมคทง.จัดทำกรอบอัตรากำลัง/ชี้แจงประธานเครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย  21 ธ.ค. 55 2 ประชุมชี้แจง จนท.ของจังหวัด  ธ.ค.55 3 เครือข่ายบริการ 12 เครือข่ายไปดำเนินการจัดสรรและกระจายกำลังคน  24 ธ.ค. 55 เป็นต้นไป 4 จังหวัดดำเนินการคัดเลือกตามแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด 5 จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง  31 ม.ค. 56


ดาวน์โหลด ppt การจัดสรรตำแหน่งและการคัดเลือก เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google