งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 แผนการสอน ปีการศึกษา 2549 322 372 Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 แผนการสอน ปีการศึกษา 2549 322 372 Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1

3 2

4 แผนการสอน ปีการศึกษา 2549 322 372 Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ

5 4 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) เงื่อนไขรายวิชา 320 233 File & DB Management สถานภาพของรายวิชา วิชาเลือก ภาคเรียนที่เปิดสอน ภาคเรียนปลาย

6 5 เวลา เรียน ปกติ MWF 11:00 - 12:00 น. SC.6103 สมทบ

7 6 คำอธิบาย รายวิชา การวิเคราะห์ระบบ กรณี การใช้ ตัวแบบ เชิงแนวคิด และพฤติกรรม เชิงระบบ การออกแบบ ระบบเชิงตรรกะ เชิงกายภาพ วิธีการออกแบบ กรอบงาน ลวดลาย และ การคงรูป วัตถุประสงค์การออกแบบ การออกแบบการโต้ตอบผู้ใช้ - คอมพิวเตอร์ การติดต่อ ผู้ใช้ เออร์โกโนมิคส์ ฐานข้อมูล และข่ายงาน

8 7 คำอธิบาย รายวิชา System analysis: use cases, conceptual models, and system behavior; system design: logical, physical; design methodologies: frameworks, patterns, and persistence; design objectives; human-computer interaction: user interfaces, ergonomics, databases, and networks.

9 8 วัตถุประสงค์ รายวิชา หลักการวิเคราะห์ระบบได้ อย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างเทคนิคการ วิเคราะห์ได้ อธิบายหลักการออกแบบ ระบบได้ถูกหลักวิธี เขียนตัวอย่างการออกแบบ ระบบได้ อธิบายข้อดี - ข้อเสียการ วิเคราะห์ออกแบบระบบได้

10 9 หัวข้อเนื้อหาที่สอน บทที่ 1 Review of Software Development บทที่ 2 Systems Analysis บทที่ 3 Conceptual Models and System Behavior บทที่ 4 Design Methodologies

11 10 หัวข้อเนื้อหาที่สอน ( ต่อ ) บทที่ 5 Human-computer Interaction บทที่ 6 Database and Networks บทที่ 7 Case Studies

12 11 วัสดุและอุปกรณ์การ สอน เอกสารคำสอนรายวิชา 322 372 แผ่นใส แผ่นภาพ รูปภาพ ตัวอย่าง ชิ้นส่วนจริงเครื่อง คอมพิวเตอร์ โปรแกรมนำเสนอเนื้อหาการ สอน http:// 202.28.94.51 / users/apisak/ 322372

13 12 กิจกรรมและวิธีการ สอน บรรยาย โดยผู้สอน และ วิทยากรพิเศษ อภิปรายในชั้นเรียน โดย นักศึกษา รายงานผลที่ศึกษา เพิ่มเติม - สัมมนา โดยนักศึกษา ปฏิบัติงานที่ Call Center

14 13 การประเมินผล ทดสอบย่อย 2 ครั้ง 20% รายงาน & อภิปราย 10% ปฏิบัติงานจริง 10% Midterm 30% Final 30% รวม 100%

15 14 เอกสารอ้างอิง รัชนี กัลยาวินัยและ อัจฉรา ธารอุไรกุล การ วิเคราะห์และออกแบบระบบ คอมพิวเตอร์ สมัยใหม่ บริษัท การศึกษา จำกัด กรุงเทพฯ., มปป.

16 15 เอกสารอ้างอิง อำไพ พรประเสริฐกุล การ วิเคราะห์และออกแบบระบบ พิมพ์ครั้งที่ 3 สนง. พัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ กทม., 2537.

17 16 เอกสารอ้างอิง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ การ วิเคราะห์และออกแบบระบบ ซี เอ็ดยูเคชั่น กรุงเทพฯ 2545.

18 17 เอกสารอ้างอิง Dennis, Alan and Wixom, Barbara Systems Analysis Design 3 rd ed USA : John Wiley & sons, Inc., 2005.

19 18 เอกสารอ้างอิง Dennis, Alan, Wixom, Barbara Haley and Tegarden, David Systems Analysis & Design an object-oriented approach with UML 2 nd ed USA : John Wiley & sons, Inc., 2005.

20 19 เอกสารอ้างอิง Hoffer, Jeffrey A.,George, Joey F., and Varacich, Joseph S. Modern Systems A nalysis & Design 2ed USA : Addison Wesley Longman Inc., 1999.

21 20 เอกสารอ้างอิง แปลและเรียบเรียงเป็นฉบับ ภาษาไทยโดย จิตติมา วงศ์ วุฒิวัฒน์ นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา และ ปัญจราศี ปุณณชัยยะ Modern Systems Analysis & Design เพียร์สันเอ็ด ดูเคชั่นอินโดไชน่า กรุงเทพฯ 2547.

22 21 et c.

23 22 ผู้สอน อภิศักดิ์ พัฒนจักร ห้องทำงาน ฝ่ายแผนและ สารสนเทศ ชั้น 2 อธิการบดี 1 โทร. 043-202007, 6001 โทรสาร. 043-202007 E-Mail apisak@kku.ac.th Web http://www.cs.kku.ac. th

24 23 ข้อพึงปฎิบัติในการเข้า เรียน ลงชื่อในใบรายชื่อเข้า เรียนทุกครั้ง ขาดเรียนได้ไม่เกิน 20% ของเวลาเรียนทั้งหมด แต่งกายตามระเบียบ มหาวิทยาลัย ควรศึกษาเพิ่มเติมหลัง ชั่วโมงเรียนทุกครั้ง

25 เชิญรับ ความสำราญได้ ณ บัดนี้


ดาวน์โหลด ppt 1 2 แผนการสอน ปีการศึกษา 2549 322 372 Systems Analysis and Design การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google