งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
การจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) ขอบเขตของการวิจัย คำจำกัดความ

3 การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
การจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย (ต่อ) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (ถ้ามี) สถิติที่ใช้ในการจัดทำ (ถ้ามี) วิธีการวิจัย แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน ประโยชน์ของการวิจัย รายชื่อเอกสารอ้างอิง

4 หัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่อเรื่อง เป็นการกำหนดหัวข้อวิจัยซึ่งจะต้อง กะทัดรัด ชัดเจน บ่งบอกถึงปัญหา นวัตกรรมที่ใช้ ให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาสาระของการวิจัย พร้อมทั้งสื่อความหมายให้ทราบใน 3 ประเด็น คือ วัตถุประสงค์การวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

5 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ความยาวของเนื้อหาประมาณ 2 หน้า ให้นิยามปัญหาและความสำคัญของปัญหา ความจำเป็นที่คิดใช้การวิจัยมาแก้ปัญหา ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา โดยอ้างหลักการหรือทฤษฎีสนับสนุน ควรนำเสนอใน 3 ประเด็น สภาพคาดหวังหรือที่พึงประสงค์ สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ระบุสิ่งที่ต้องการได้จากการทำวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาอะไรโดยวิธีการใด ซึ่งอาจมีหลายข้อแต่ต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องของงานวิจัยและแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร อาจเขียนลักษณะจุดมุ่งหมายทั่วไปหรือจุดมุ่งหมายเฉพาะเป็นรายข้อ

7 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ประมาณ 2 – 3 ข้อ เรียบเรียงจากวัตถุประสงค์หลักไปสู่วัตถุประสงค์ย่อย เป็นข้อความสั้นๆ มักขึ้นต้นด้วย วลี ดังต่อไปนี้ เพื่อพัฒนา... เพื่อหา... เพื่อประเมิน... เพื่อเปรียบเทียบ... ไม่ควรนำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์เพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี... เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ...

8 สมมติฐานการวิจัย เป็นการคาดคะเนหรือทำนายคำตอบอย่างมีเหตุผล
ทำหน้าที่เสมือนเป็นทิศทาง และแนวทางในการวิจัย สมมติฐานต้องตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ครบถ้วนและทดสอบและวัดได้

9 ขอบเขตของการวิจัย ขอบเขตพื้นที่ ขอบเขตของเนื้อหาสาระที่ทำวิจัย
ขอบเขตของช่วงเวลาที่ทำวิจัย ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย Hardware Software

10 คำจำกัดความ/นิยามศัพท์เฉพาะ
เป็นการให้ความหมายของคำที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น “ลายเซนอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง

11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นการรวบรวมผลงาน บทความ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัย

12 วิธีการวิจัย การกำหนดกิจกรรมต่างๆที่ผู้วิจัยต้องทำ
กำหนดวิธีและแนวทางต่างๆที่จะใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากประชากรเป้าหมายหรือตัวอย่างประชากร การออกแบบการวิจัย การเลือกตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การวางแผนขั้นตอนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล

13 วิธีการวิจัย กรอบแนวคิดการทำวิจัย
เกิดจากการศึกษาทฤษฎี และผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดูว่าปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ เชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีต่างๆเข้าด้วยกัน นำแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งศึกษามาสนับสนุนงานวิจัย ผสมผสาน แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่รวบรวมมาได้ กับแนวคิดของ ผู้วิจัยเองมาใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

14 วิธีการวิจัย ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระบุถึงระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัยทั้งหมดว่าจะใช้เวลานานเท่าไร ระบุระยะเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละขั้นตอนของการวิจัย Gantt Chart

15 ประโยชน์ของการวิจัย ให้ระบุอย่างเด่นชัดว่าผลที่ได้จากการวิจัยคืออะไร
จะนำเสนอผลการวิจัยหรือประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้อย่างไร ต้องไม่เขียนกว้างจนเกินไป

16 รายชื่อเอกสารอ้างอิง
ระบุชื่อเอกสารต่างๆ ที่ใช้เป็นหลักในการวิจัย ต้องเขียนตามรูปแบบที่กำหนดไว้เท่านั้น

17 โครงการวิทยานิพนธ์ (ปก)

18 โครงการวิทยานิพนธ์ (ปก)

19 โครงการวิทยานิพนธ์ (ปก)

20 โครงการวิทยานิพนธ์ (หน้าที่ 1)


ดาวน์โหลด ppt การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google