งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการเรียนการสอนรายสัปดาห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการเรียนการสอนรายสัปดาห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการเรียนการสอนรายสัปดาห์
ครั้งที่ วันที่ หัวข้อบรรยาย ห้วข้อปฏิบัติการ กำหนดส่ง การบ้าน/โครงงาน 1 8 ม.ค. 47 HTML 2 15 ม.ค. 47 ASP Homework 1/Group Members 3 22 ม.ค. 47 ASP.NET ASP & Database Homework 2/Proposals 4 29 ม.ค. 47 ADO.NET & Data Binding Homework 3/Requirements 5 5 ก.พ. 47 Control Statements ASP.NET & ADO.NET Homework 4/Conceptual Design 6 12 ก.พ. 47 Object-Oriented Programming ASP.NET & Components Homework 5 7 19 ก.พ. 47 Cookies/Session/CSS Lab Exam Homework 6/Detailed Design 8 26 ก.พ. 47 File Management/ /Authentication Project Implementation Homework 7 9 4 มี.ค. 47 User Interface/Client-side Scripts Homework 8 10 11 มี.ค. 47 Distributed Object Technologies Homework 9 11 18 มี.ค. 47 Web Services Homework 10 12 25 มี.ค. 47 Encryption Project Presentation Project Final Report

2 การวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น โครงงาน 50% สอบปฏิบัติการ 20%
โครงงาน 50% สอบปฏิบัติการ 20% การบ้าน 10% สอบปลายภาค 20%

3 Cookie Session CSS เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา Browser-Based Application Development

4 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดและประยุกต์ใช้ Cookie
นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดและประยุกต์ใช้ Session Object นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดและประยุกใช้ CSS

5 หัวข้อบรรยาย Detailed Design Discussion
สอบปฏิบัติการ 20% เวลา 3 ชั่วโมง Cookie Session CSS Detailed Design Discussion

6 สอบปฏิบัติการ เวลา 3 ชั่วโมง
สามารถใช้ได้ทั้ง ASP หรือ ASP.NET ในการพัฒนา ให้ออกแบบฐานข้อมูลด้วยตนเอง ขอให้นักศึกษานั่งเครื่องเว้นเครื่อง

7 สอบปฏิบัติการ ให้นักศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ และบริการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท โทรศัพท์ไทย คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีความต้องการของระบบดังนี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถเพิ่มและลบ รายละเอียดของลูกค้าซึ่งประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และจังหวัด บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ทางอินเตอร์เน็ตได้

8 สอบปฏิบัติการ

9 สอบปฏิบัติการ

10 สอบปฏิบัติการ

11 สอบปฏิบัติการ

12 หัวข้อบรรยาย Detailed Design Discussion
สอบปฏิบัติการ 20% เวลา 3 ชั่วโมง Cookie Session CSS Detailed Design Discussion

13 Cookie

14 Cookie user = “Somsri” user = “Somsri”

15 Cookie user = “Somsri”

16 Cookie ระบุตัวผู้ใช้บริการเว็บ เก็บค่าปรับแต่งของผู้ใช้
เก็บข้อมูลการบราวซ์เว็บของผู้ใช้

17 Cookie Reference มณีโชติ สมานไทย, การเขียนโค้ด ASP.NET ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2546, หน้า

18 หัวข้อบรรยาย Detailed Design Discussion
สอบปฏิบัติการ 20% เวลา 3 ชั่วโมง Cookie Session CSS Detailed Design Discussion

19 Session

20 Session Somsri Somchai Somying Somsri Somchai Somying

21 Session user:Somsri age:26 user:Somchai age:37 Somsri
user:Somying age:17 Somsri Somchai Somying

22 Session เก็บค่าปรับแต่งของผู้ใช้ขณะนั้นๆ
เก็บข้อมูลชั่วคราวของผู้ใช้ขณะนั้น ตรวจสอบการ Login ของผู้ใช้

23 Session Reference มณีโชติ สมานไทย, การเขียนโค้ด ASP.NET ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2546, หน้า

24 หัวข้อบรรยาย Detailed Design Discussion
สอบปฏิบัติการ 20% เวลา 3 ชั่วโมง Cookie Session CSS Detailed Design Discussion

25 Cascading Style Sheet (CSS)

26 Cascading Style Sheet (CSS)
Reference

27 หัวข้อบรรยาย Cookie Session CSS


ดาวน์โหลด ppt แผนการเรียนการสอนรายสัปดาห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google