งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านและนำเสนอ เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านและนำเสนอ เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านและนำเสนอ เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
742801 การอ่านและนำเสนอ เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 โครงร่างรายวิชา ข้อมูลทั่วไป วัตถุประสงค์ คำอธิบายรายวิชา Office hours
แผนการสอน การประเมินผล เอกสารประกอบการสอน Reading Unit in IT

3 โครงร่างรายวิชา > ข้อมูลทั่วไป
ภาคเรียนที่ 1/2554 3 หน่วยกิต วิชาบังคับ โครงร่างรายวิชา > ข้อมูลทั่วไป

4 ข้อมูลทั่วไป ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท
อาจารย์ ดร.ผุสดี บุญรอด อาจารย์ ดร.มาลีรัตน์ โสดานิล อาจารย์ ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง โครงร่างรายวิชา > ข้อมูลทั่วไป

5 โครงร่างรายวิชา > วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการค้นคว้าวรรณกรรมวิจัยและบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเอง 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการสรุปวรรณกรรมวิจัยและบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงร่างรายวิชา > วัตถุประสงค์

6 โครงร่างรายวิชา > วัตถุประสงค์
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการวิจารณ์วรรณกรรมวิจัยและบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนรายงานและนำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงร่างรายวิชา > วัตถุประสงค์

7 โครงร่างรายวิชา > คำอธิบายรายวิชา
วิชานี้เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักการค้นคว้าด้วยตนเองจากวรรณกรรมวิจัยและบทความวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาจะต้องค้นคว้า อ่าน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนรายงานในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาโดยเลือกหัวข้อ เริ่มต้นจากรายชื่อที่อาจารย์มอบหมายให้ ผลการค้นคว้าและรายงานต้องนำเสนอต่อคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องและเพื่อนในชั้นเรียนประจำสัปดาห์ การประเมินให้คะแนนจะประเมินจากผลการนำเสนอแบบปากเปล่าต่อกลุ่มผู้เรียนและคุณค่าของงานในเล่มรายงาน โครงร่างรายวิชา > คำอธิบายรายวิชา

8 โครงร่างรายวิชา > Office Hours
ทุกวันพุธ (ก่อนเข้าเรียน) หรือ นัดหมายทางอีเมล โครงร่างรายวิชา > Office Hours

9 โครงร่างรายวิชา > แผนการสอน
สัปดาห์ที่ 4 ส่งงานกลุ่ม และนำเสนอในชั้นเรียน สัปดาห์ที่ 10 ส่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สัปดาห์ที่ 14 และ 15 อภิปรายกลุ่ม สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค โครงร่างรายวิชา > แผนการสอน

10 โครงร่างรายวิชา > แผนการสอน > งานกลุ่ม
งานกลุ่ม (10%): กลุ่มละ 2-3 คน โดยที่อาจารย์มอบหมายเปเปอร์ 1 เปเปอร์ให้ต่อกลุ่ม งานคือให้นักศึกษาอ่านและสรุปใจความของเปเปอร์(who, what, why, how) พร้อมทั้งส่งสรุปจำนวน 1 หน้า กระดาษ A4 โครงร่างรายวิชา > แผนการสอน > งานกลุ่ม

11 โครงร่างรายวิชา > แผนการสอน > งานเดี่ยว
ให้นักศึกษาหาหัวข้อ และเปเปอร์จำนวนอย่างน้อย 10 ชิ้น เพื่อเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (คิดเป็นคะแนน 20%) และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยส่งอาจารย์ (คิดเป็นคะแนน 20%) โครงร่างรายวิชา > แผนการสอน > งานเดี่ยว

12 โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล
รายงานการอ่านสรุปความ % การนำเสนอรายงาน % การค้นคว้าข้อมูล รายงานสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง % ข้อเสนอโครงการวิจัย % อภิปรายกลุ่ม % สอบปลายภาค % โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล

13 โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล
การส่งงาน งานทุกชิ้นต้องส่งในชั้นเรียนของสัปดาห์ที่กำหนด ไม่มีคะแนนให้กับงานที่ส่งช้ากว่ากำหนด การคัดลอกผลงานของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ และหากตรวจพบ งานชิ้นนั้นจะไม่ได้รับการตรวจและให้คะแนน โครงร่างรายวิชา > การประเมินผล

14 โครงร่างรายวิชา > เอกสารประกอบการสอน
[1] คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [2] Huck, S. W. Reading Statistics and Research. 5th ed. Boston : Pearson Education, Inc., 2008. โครงร่างรายวิชา > เอกสารประกอบการสอน

15 อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ
อ. ดร.ทิพยา จินตโกวิท อ. ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์ อ. จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์


ดาวน์โหลด ppt การอ่านและนำเสนอ เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google