งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนขัติยะวงษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนขัติยะวงษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนขัติยะวงษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
Microsoft PowerPoint กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนขัติยะวงษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 โปรแกรมนำเสนอผลงาน Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานนำเสนอ มีลักษณะพิเศษให้เลือก สามารถจัดวางตำแหน่งของข้อความ แทรกเสียง รูปภาพ การตั้งเวลาในการนำเสนอแต่ละภาพนิ่ง วาดรูปสัญลักษณ์ต่างๆ รวมไปถึงแทรกแผนภูมิและตารางได้ นาสิรวิชญ์ ชาไกรยะ ครูชำนาญการพิเศษ

2 แบบทดสอบก่อนเรียน โปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่นักเรียนใช้เรียนในภาคเรียนนี้เป็น vision PowerPoint 2003 ใช่/ไม่ ใช่ ไม่

3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานประเภทใด
Timer โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานประเภทใด ก. งานด้านเอกสาร ข. งานด้านการคำนวณ ค. งานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ง. งานด้านการนำเสนอ

4 การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
Start > Programs > Microsoft Office > Microsoft PowerPoint

5 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint
แถบหัวเรื่อง แถบเมนู แถบเครื่องมือ บานหน้าต่างงาน พื้นที่แสดงภาพนิ่ง หน้าต่างสำหรับบันทึกย่อ ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง แถบเค้าโครง แถบภาพนิ่ง แถบหัวเรื่อง (Title bar) เป็นแถบแสดงชื่อโปรกรม Microsoft PowerPoint และชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนั้นๆ แถบเมนู (Menu bar) เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม แถบเครื่องมือ (Toolbar) เป็นที่เก็บปุ่มคำสั่งที่มีการใช้งานบ่อยๆ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน บานหน้าต่างงาน (Task pane) เป็นหน้าต่างที่บรรจุคำสั่งที่จำเป็นสำหรับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เช่น เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาในบานหน้าต่างงานจะมีคำสั่งต่างๆ สำหรับการสร้างงานนำเสนอแบบต่างๆ ให้เลือกใช้ พื้นที่แสดงภาพนิ่ง (Slide Area) เป็นพื้นที่สำหรับการตกแต่งภาพนิ่ง เช่น การกรอกข้อความ หรือวาดรูปต่างๆ ลงไป ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง (Button View) เป็นปุ่มที่ใช้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอ ซึ่งประกอบไปด้วยมุมมองต่างๆ ดังนี้ แถบภาพนิ่ง (Slide Tab) เป็นส่วนที่ใช้แสดงรูปภาพขนาดเล็กๆ เพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของแต่ละภาพนิ่งได้ง่ายขึ้น แถบเค้าโครง (Outline Tab) เป็นส่วนที่แสดงเค้าโครงข้อความที่อยู่ในแต่ละภาพนิ่ง ใช้เพื่อตรวจสอบว่าในแต่ละภาพนิ่งประกอบไปด้วยหัวข้อใดบ้าง หน้าต่างสำหรับบันทึกย่อ (Note Pane) เป็นส่วนที่ใช้กรอกข้อความเพื่ออธิบายเกี่ยวกับภาพนิ่งซึ่งกำลังทำงานอยู่

6 การสร้างงานนำเสนอ เลือกรูปแบบการสร้างงานนำเสนอจากบานหน้าต่างงาน
งานนำเสนอเปล่า จากแม่แบบออกแบบ จากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ

7 การสร้างงานนำเสนอ (ต่อ)

8 การสร้างงานนำเสนอเปล่า
คลิกเลือกเค้าโครงภาพนิ่งจากบานหน้าต่างงาน เค้าโครงข้อความ เค้าโครงเนื้อหา เค้าโครงข้อความและเนื้อหา และเค้าโครงอื่นๆ จากนั้นพิมพ์ข้อความ หรือแทรกภาพต่างๆ ลงในภาพนิ่งตามที่ต้องการ

9 การเปิดเอกสารนำเสนอ คลิกที่เมนู แฟ้ม > เปิด... หรือกดปุ่ม บนแถบเครื่องมือ จะปรากฏกล่องโต้ตอบให้เลือกเอกสารนำเสนอที่ต้องการ

10 การบันทึกงานนำเสนอ คลิกที่เมนู แฟ้ม > บันทึก
แฟ้มข้อมูลที่บันทึกนี้จะมีนามสกุลเป็น .ppt

11 การเพิ่มภาพนิ่ง คลิกที่เมนู แทรก > สร้างภาพนิ่ง หรือกดปุ่ม
หรือกดแป้นคีย์ Ctrl + M คลิกเลือกเค้าโครงภาพนิ่งที่ต้องการ ภาพนิ่งที่สร้างใหม่นี้จะแทรกต่อท้ายกับภาพนิ่งที่ทำงานไว้ ล่าสุด

12 การเพิ่มภาพนิ่ง (ต่อ)

13 การปรับแต่งภาพนิ่ง ปรับแต่งเปลี่ยนสี เส้นขอบ หรือปรับแต่งรูปแบบอื่นๆ ได้ โดยอาศัยเครื่องมือในปุ่มแถบเครื่องมือ

14 การแทรกกล่องข้อความ คลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกภายในพื้นที่ที่ต้องการแทรกลงในภาพนิ่ง แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการ

15 การแทรกข้อความศิลป์ ให้คลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือข้างต้น
ให้คลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือข้างต้น เลือกรูปแบบของข้อความศิลป์

16 การแทรกข้อความศิลป์ ให้คลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือข้างต้น
ให้คลิกที่ปุ่ม บนแถบเครื่องมือข้างต้น เลือกรูปแบบของข้อความศิลป์

17 การแทรกข้อความศิลป์

18 การแทรกภาพ Clip Art เลือกเมนู แทรก > รูปภาพ > ภาพตัดปะ...

19 การแทรกภาพ Clip Art (ต่อ)
เลือกที่การออกแบบเค้าโครงภาพนิ่ง เค้าโครงเนื้อหา เค้าโครงข้อความและเนื้อหา เมื่อเลือกรูปแบบของเค้าโครงภาพนิ่งแล้วจะปรากฏสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเติมเนื้อหาให้กับภาพนิ่ง

20 การสร้างเทคนิคการนำเสนอภาพนิ่ง
โครงร่างเคลื่อนไหว การเปลี่ยนภาพนิ่ง

21 การนำเสนอภาพนิ่ง คลิกที่เมนู นำเสนอภาพนิ่ง > ชมการนำเสนอ

22 การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
การสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมดให้กดปุ่ม หรือคลิกที่เมนู แฟ้ม > พิมพ์

23 ให้นักเรียนโยงเส้นการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นให้ถูกต้องที่สุด
แบบทดสอบหลังเรียน ให้นักเรียนโยงเส้นการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นให้ถูกต้องที่สุด พิมพ์เอกสาร นำเสนองาน ข้อความศิลป์ เปิดเอกสาร บันทึกเอกสาร

24 ให้นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้ไปวางในตำแหน่งต่างๆของ ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้ถูกต้องที่สุด แถบหัวเรื่อง (Title bar) เป็นแถบแสดงชื่อโปรกรม Microsoft PowerPoint และชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนั้นๆ แถบเมนู (Menu bar) เป็นแถบที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม แถบเครื่องมือ (Toolbar) เป็นที่เก็บปุ่มคำสั่งที่มีการใช้งานบ่อยๆ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน บานหน้าต่างงาน (Task pane) เป็นหน้าต่างที่บรรจุคำสั่งที่จำเป็นสำหรับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เช่น เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาในบานหน้าต่างงานจะมีคำสั่งต่างๆ สำหรับการสร้างงานนำเสนอแบบต่างๆ ให้เลือกใช้ พื้นที่แสดงภาพนิ่ง (Slide Area) เป็นพื้นที่สำหรับการตกแต่งภาพนิ่ง เช่น การกรอกข้อความ หรือวาดรูปต่างๆ ลงไป ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง (Button View) เป็นปุ่มที่ใช้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอ ซึ่งประกอบไปด้วยมุมมองต่างๆ ดังนี้ แถบภาพนิ่ง (Slide Tab) เป็นส่วนที่ใช้แสดงรูปภาพขนาดเล็กๆ เพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของแต่ละภาพนิ่งได้ง่ายขึ้น แถบเค้าโครง (Outline Tab) เป็นส่วนที่แสดงเค้าโครงข้อความที่อยู่ในแต่ละภาพนิ่ง ใช้เพื่อตรวจสอบว่าในแต่ละภาพนิ่งประกอบไปด้วยหัวข้อใดบ้าง หน้าต่างสำหรับบันทึกย่อ (Note Pane) เป็นส่วนที่ใช้กรอกข้อความเพื่ออธิบายเกี่ยวกับภาพนิ่งซึ่งกำลังทำงานอยู่ บานหน้าต่างงาน หน้าต่างสำหรับบันทึกย่อ แถบภาพนิ่ง แถบเค้าโครง ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง แถบหัวเรื่อง แถบเครื่องมือ แถบเมนู พื้นที่แสดงภาพนิ่ง

25 ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ต่อไปนี้
Type question here. ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ต่อไปนี้ นามสกุลของโปรแกรม Power point คือ คีย์ลัดในการเพิ่มภาพนิ่งใช้ Ctrl + <Keyboard will appear here based on shape and location of this rectangle.>

26 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนขัติยะวงษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google