งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
บทที่ 4 การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Name: Teacher / Contact

2 การใช้งานโปรแกรมด้านการจัดการเอกสาร
หัวข้อในการศึกษา การใช้งานโปรแกรมด้านการจัดการเอกสาร Microsoft Word การใช้งานโปรแกรมด้านจัดตารางการคำนวณ Microsoft Excel การใช้งานโปรแกรมด้านการนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint

3 Microsoft Excel การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar เลือก All Programs  Microsoft Office เลือก Microsoft Office Excel 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

4 Microsoft Excel ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

5 Microsoft Excel การเพิ่มปุ่มทูลบาร์ใน Quick Access Toolbar

6 Microsoft Excel การบันทึกเอกสารลงใน disk

7 Microsoft Excel การใช้งานแผ่นงานและตาราง
การทำงานกับแผ่นงาน (Sheet)

8 Microsoft Excel การเลือกช่วงข้อมูล
วิธีการเลือก สัญลักษณ์ของเมาส์ เลือกข้อมูลแบบเป็นช่วง วางเมาส์เป็นรูป drag คลุมข้อมูลที่ต้องการ เลือกข้อมูลแบบเป็นช่วงห่างกัน Drag คลุมข้อมูลช่วงแรก กดปุ่ม Ctrl+drag คลุมช่วง อื่น ๆ เลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์ ทั้งแถว คลิกส่วนหัวคอลัมน์ หรือหัวแถวที่ต้องการ เลือกข้อมูลหมดทั้ง sheet คลิกจุดตัดระหว่างหัวคอลัมน์กับหัวแถว

9 Microsoft Excel การใช้งานตาราง

10 Microsoft Excel การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน

11 Microsoft Excel การสร้างกราฟ

12 Microsoft Excel การใส่สูตรคำนวณปกติ

13 Microsoft Excel สูตรคำนวณที่ใช้งานบ่อย
Average สูตรการหาค่าเฉลี่ย Count Numbers สูตรการนับจำนวนข้อมูล Max สูตรการหาค่าสูงสุด Min สูตรการหาค่าต่ำสุด ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อสร้างสูตร #VALUE! หมายถึง ในสูตรคำนวณปกติมีการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ที่ เป็นตัวอักษร #NAME? หมายถึง ชื่อฟังก์ชั่นที่ใช้พิมพ์ผิด

14 Microsoft Excel ลำดับการจัดเรียงเริ่มต้น
Sort Smallest to Largest จัดเรียงจากน้อยไปมาก (AZ) Sort Largest to Smallest จัดเรียงจากมากไปน้อย (ZA)

15 Microsoft Excel การเรียงลำดับข้อมูลในช่วงหรือตาราง

16 FAQs?


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google