งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Heading Details Learning Summary Learning Assessment Summary.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Heading Details Learning Summary Learning Assessment Summary."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Heading

3 Details

4 Learning Summary

5 Learning Assessment Summary

6 Approval Part

7

8 Assessment of good characteristics indicators Indicator 1: Be a good citizen Indicator 2: Honest Indicator 3: Discipline Indicator 4: Seek knowledge Indicator 5: Sufficiency Living Indicator 6: Be earnest Indicator 7: Proud to be Thai Indicator 8: Hospitality

9 เลขที่ Number เลขประจำตัว student’s ID ชื่อ – สกุล Name - Surname เดือน month สัปดาห์ week 1 2 วัน day จMจM อTอT พWพW พฤ TH ศFศF จMจM อTอT พWพW พฤ TH ศFศF วันที่ date ชั่วโมงที่ hour 12 3 45678910 1 545 ด. ช. ปฐมพร พื้น สุนทร / / / B 2 546 ด. ญ. สุนิตย์ ม่วงนิกร / / / / 3 550 ด. ช. นฤเบศร์ บุญ บรรลุ / S / / 4 552 ด. ช. นุติพงษ์ เพชร คาดีวี / / บันทึกเวลาเรียน Attendance quit

10 บันทึกเวลาเรียน Attendance รวมเวลา 1 ภาคเรียน / ตลอดปี Total for 1 st Semester / เลขที่ No. 1516 จMจM อTอT พWพW พฤ TH ศFศF จMจM อTอT พWพW พฤ TH ศFศF 40 32 / / / / 1 / / / / 2 / / / / 3 4 quit

11 เลขที่ No. คะแนนระหว่างปี ( ภาคเรียนที่ 1 ) Score (First Semester) คะแนนผลการเรียนรู้ ก่อนกลางปี Mid-term Score รวมคะแนน (1) total score 1 คะแนนสอบแก้ตัว retest- score คะแนนผลการเรียนรู้ กลางปี Final score รวมคะแนน ( 2 ) total score 2 คะแนนสอบแก้ตัว retest score รวม (1) + (2) Total 1+2 ผลการเรียนรู้ข้อที่ / คะแนน Learning Outcome No.(Indicator) / Score ผลการเรียนรู้ข้อที่ / คะแนน Learning Outcome No. (Indicator) / Score 1 2 345 6 789 10 1 2 3

12 เลขที่ No.csx คะแนนระหว่างปี / ปลายปี ( ภาคเรียนที่ 2) Mid- term score / Final score (Second Semester) รวม (1) +( 2)+(3)+(4) Total score 1+2+3+4 ระดับผลการเรียน Grade ผลสอบแก้ตัว retest result คะแนนผลการ เรียนรู้หลังกลางปี Mid-term Score รวมคะแนน ( 3 ) total sscore (3) คะแนนสอบแก้ตัว retest sore คะแนนผลการ เรียนรู้ปลายปี Final Score รวมคะแนน ( 4 ) Total score (4) ผลการเรียนรู้ข้อที่ / คะแนน Learning Outcome No.(Indicator) / Score ผลการเรียนรู้ข้อ ที่ / คะแนน Learning Outcome No. (Indicator) / Score 1 2

13 การประเมิน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ Assessment of good characteristics การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ Assessment of Reading Comprehension, Thinking and Analysis and Writing ข้อ Title No 12345 รว ม to ta l สรุปผล การ ประเมิน Assess ment Summ ary การอ่าน Reading Compre hension การ คิด วิเคร าะห์ Thin king and Anal ysis เขีย น สื่อ ควา ม Wri tin g รวม Tot al สรุปผล การ ประเมิน Assessm ent Summar y คะแนน เต็ม ( Full score) 2020 2020 2020 2020 2020 100100 304030100 เลขที่ ( No.) 1 2

14 Grading for assessment of good characteristics and assessment of reading comprehension, thinking and analysis and writing Grade 3 = Very well 80 points up Grade 2 = Good 70-79 points Grade 1 = Pass 50-69 points Grade 0 = Fail 0-49


ดาวน์โหลด ppt Heading Details Learning Summary Learning Assessment Summary.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google