งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Graduate of Chiangrai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Graduate of Chiangrai University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Graduate of Chiangrai University
วิชาการประกันคุณภาพการศึกษา : (Educational Quality Assurance “EQA”) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู “Diploma of Teaching” ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ Graduate of Chiangrai University

2 สาระการเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฏีและหลักการของ การประกันคุณภาพการศึกษา
Week1 แนวคิด ทฤษฏีและหลักการของ การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Week2 มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และการประเมิน ระบบควบคุมคุณภาพภายใน (Quality Control)

3 ระบบการตรวจสอบคุณภาพ (Auditing) และ
สาระการเรียนรู้ (ต่อ) Week3 ระบบการตรวจสอบคุณภาพ (Auditing) และ ระบบประเมินภายใน (Internal Assessment)  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก Week4 บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการเรียนการสอน ทิศทางและแนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาไทย

4 ภาระงานการเรียนรู้ I.1 Self Study 1.2 Quiz I.3 Group Work I.4 Individual Work I.5 Class Participation

5 การวัดผลการเรียน I.1 Pretest I.2 Group Work I.3 Individual Work
25% I.3 Individual Work 25% 1.4 Quiz 50% 1.5 Final Examination

6 การประเมินผลการเรียน : ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์
ความหมาย เกณฑ์ ค่าระดับคะแนน A ดีเยี่ยม (Excellent) 80-100 4.00 B+ ดีมาก (Very Good) 75-79 3.50 B ดี (Good) 70-74 3.00 C+ ค่อนข้างดี (Fairy Good) 65-69 2.50 C พอใช้ (Fair) 60-64 2.00 D+ อ่อน (Poor) 55-59 1.50 D อ่อนมาก (Very Poor) 50-54 1.00 F ตก (Fail) 0-49 0.00

7 ข้อตกลงเบื้องต้น ไม่รับงานที่ส่งหลังวันที่กำหนด ไม่ทำ Quiz ย้อนหลัง งานใน Hour ก็คือ งานใน Hour

8 ความมุ่งหวังในการเรียนการสอน
นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีส่วนร่วม นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างรู้แจ้ง รู้จริงในเรื่อง EQA นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างมีคุณค่าและมีความหมาย นักศึกษานำเรื่อง QA ไปใช้ในการทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ดาวน์โหลด ppt Graduate of Chiangrai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google