งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการ นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ

2 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)
อนุบาลบ้านแพ้ว เพราะเราคู่ (หู) กัน ประชุม วางแผนร่วมกัน

3

4

5 สร้างเด็กไทยฟันดี ตามวิถีพ่ออย่างพอเพียง
หนึ่งในแรงบันดาลใจ สร้างเด็กไทยฟันดี ตามวิถีพ่ออย่างพอเพียง สู่การเรียนรู้บูรณาการ ปีที่ ๒ “ ตี่ตงใส่ใจ ใช้ภูมิปัญญาไทยให้ ฟ.ฟัน แข็งแรง ”

6 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรู้และตระหนัก ถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแล รักษาอนามัยในช่องปาก

7 วัตถุประสงค์ 2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเลือกบริโภคอาหาร
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อฟันของนักเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์และแปรงได้ อย่างถูกวิธี 4. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในด้านการรักษาอนามัยในช่องปาก

8 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัดทำ หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. วิเคราะห์เรื่องราว / ประเด็น หัวข้อ ที่เป็นปัญหาสำคัญหรือเรื่องราวที่ควรจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นและกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละกลุ่มสาระที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด

9 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายปี / รายภาค และสาระการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ 4. เขียนผังมโนทัศน์แสดงความเชื่อมโยงของประเด็น / หัวเรื่อง / สาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระที่นำมาบูรณาการ 5. ร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้

10 6. จัดทำแผนการเรียนรู้ 7. ครูผู้สอนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกำหนดที่วางแผนร่วมกัน 8. ประเมินผลหน่วยการเรียนรู้และร่วมมือกันปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 9. ดำเนินงานพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ

11 หมวดที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลการดำเนินงาน หมวดที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

12

13

14 กิจกรรมที่ดำเนินการ ให้ความรู้เรื่องทันตสุขภาพแก่นักเรียน
โดยการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

15 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ระดับประถม และมัธยม เรื่อง ตี่ตงใส่ใจ ใช้ภูมิปัญญาไทยให้ ฟ.ฟัน แข็งแรง

16 ตี่ตงใส่ใจ ใช้ภูมิปัญญาไทยให้ ฟ.ฟัน แข็งแรง
การเรียนการสอนแบบ ศูนย์การเรียน ตี่ตงใส่ใจ ใช้ภูมิปัญญาไทยให้ ฟ.ฟัน แข็งแรง

17

18 มีการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ “ น้ำยาบ้วนปาก ”
มีการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ “ น้ำยาบ้วนปาก ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

19 การจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ของน้องๆ อนุบาล
การจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ของน้องๆ อนุบาล ผลไม้ ธัญพืช ลอยแก้ว ขนมอ่อนหวาน ที่มีประโยชน์ต่อฟัน

20 ผลงานพี่ๆ ประถม นิทาน ฟอ ฟัน 3ภาษา

21 นิทาน เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน

22 นิทาน เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน

23 ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หนังสือมหัศจรรย์

24 ผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

25 ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

26 ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

27 ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

28 กิจกรรมที่ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้

29 ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กไทยทำได้

30 กิจกรรมประกวด เด็กขยัน แปรงทุกวัน ฟันแข็งแรง

31 ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

32 กิจกรรม ฟันสวย ยิ้มใส สานสายใยครอบครัว

33

34

35 กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส ไม่กินหวาน

36

37 กิจกรรมประจำวันของ หนูๆ อนุบาล

38

39 รณรงค์...เชิญชวน รักษาสุขภาพฟัน

40 กิจกรรมเคล็ดลับฟันดี 1 นาที

41 ประกวดคำขวัญ หัวข้อ หนูรักษ์ฟัน
ด.ญ.ศิริขวัญ บุตรเพ็ชร ป.6/1

42 ประกวดคำขวัญ หัวข้อ หนูรักษ์ฟัน

43 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

44 อมน้ำเกลือ ฟลูออไรด์ ใกล้ตัว

45 เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน
โรงเรียนปากดงท่าศาล จ.สุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียน

46

47

48 ผลงานที่ภาคภูมิใจ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเพ็ญประภา ศรีสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google